Encyklopedie dějin města Brna

Karel Valoch - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.


  • * 15.4.1920 Brno – † 16.2.2013 Brno


  • archeolog, odborník v oblasti paleolitické archeologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Svými archeologickými výzkumy v terénu se Valoch zasloužil o zásadní a zcela nové poznatky o osídlení Moravy (jeskyně Kůlna, Stránská skála, Bohunice).
   Jeho výzkum při stavbě panelárny v Bohunicích umožnil vymezit další paleolitickou kulturu, jejíž název "bohunicien" roznesl jméno této brněnské čtvrti do celého světa.


  • cena města Brna

   2011 (za celoživotní přínos v oblasti historických a společenských věd)


  • vzdělání

   obecná, měšťanská a dvouletá veřejná obchodní škola v Brně (1926–1936),
   navštěvoval přednášky prof. M. Šimka a prof. F. Kalouska na FF UJEP v Brně,
   večerní škola pro pracující (1956 maturita),
   FF UJEP v Brně, obor archeologie (1956–1959, externí studium),
   1963 kandidát věd po řízení v Archeologickém ústavu ČSAV; 1992 zisk titulu DrSc. rozhodnutím vědecké rady MU v Brně; 1999 docent pravěké archeologie na FF MU v Brně

  • jiné pocty

   Cena Jihomoravského kraje za práci v oblasti historické vědy (archeologie) 2011


  • dílo

   zobrazit celková bibliografie čítá 361 položek, jeho odborné články a statě byly prezentovány v řadě světových časopisů


  • zaměstnání

   úředník v Republikánské lidové pojišťovně, Spojených UP závodech, vydavatelství Rudé právo-Rovnost v Brně (1936–1952),
   práce na paleolitických výzkumech v Křížově jeskyni a Nové Drátenické (1949) a v Dolních Věstonicích (1950–1951),
   Moravské museum v Brně (od roku 1952 odborná síla pro paleolit),
   FF UJEP v Brně přednášel o paleolitu ČSSR (1965–1986),
   v roce 1970 vyškrtnut ze strany a byl mu zamezen veškerý vědecký postup,
   v roce 1986 odchod do důchodu, ale na zkrácený úvazek pracoval nadále


  • prameny, literatura

   zobrazit "Devadesátiny nestora české archeologie Karla Valocha"
   "Odešel nestor moravských archeologů (Karel Valoch)"
   "KONTAKTY - doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc."
   "Zemřel nestor české archeologie a uznávaný vědec Karel Valoch"


  • osoby

   Vilém Gebauer
   společně prováděli sběry a výkopy v Moravském krasu František Kalousek
   profesor


  • autor

   hub


Aktualizováno: 13. 2. 2016