Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Havlásek

  Prof. MUDr. Ludvík Havlásek, DrSc.


  • * 13.7.1901 Brno-Jehnice – † 19.1.1964 Brno


  • profesor gynekologie a porodnictví, mistr vysokých kleští


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Člen komisí:
   - zemská programová a plánovací, poradenská pro ústavy komise péče o mládež
   - porodnicko-gynekologická
   - zdravotně-technická
   - pro otázky populační
   - Ústřední komise pro otázky populační MZ v Praze.

   30. 9. 1946 Soudní lékařská rada,
   22. 4. 1947 Zemská zdravotnická rada pro zemi Moravskoslezskou,
   1952–1955 předseda komise pro výzkum Ochrana žen při práci v průmyslu a zemědělství,
   27. 2. 1953 člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví,
   1954 člen Hlavní problémové komise MZ pro výzkum v oboru Péče o matku a dítě.

   Přednášel v Poznani (1933), v Curychu (1934), v Bruselu (1936), v Amsterodamu (1938); 1. 5. 1940 odešel z Brna na primariát v Uherském Hradišti, kde vybudoval nové porodnicko-gynekologické oddělení a do roku 1945 ho vedl.


  • bydliště

   Brno-Jehnice, Blanenská 5

   Brno:
   - Obilní trh 15
   - Sedlákova 46


  • vzdělání

   1920 České státní gymnázium Brno,
   1920–1926 LF MU Brno,
   1927 fysikální zkouška, studijní pobyty u prof. Jerrieho a prof. Trapla v Praze

   1932–1938 studijní pobyty Curych, Bern, Lausanne, Lipsko, Würzburg, Varšava, Poznaň, Krakov, Brusel, Lovaň, Amsterodam - porodnictví, gynekologie, onkologie, radiologie, rentgenologie, Ženeva, Basilej, Berlín, Hamburk, Frankfurt, Kolín nad Rýnem

   1936 Mezinárodní gynekologický a porodnický kurz v Berlíně,
   1938 koloskopický kurz u prof. Hinselmanna v Hamburku-Altoně

   18. 2. 1939 habilitace na LF MU pro obor porodnictví a gynekologie,
   1955 titul DrSc. - prominuta obhajoba disertační práce


  • dílo

   Přednesl více než 600 přednášek, 30 osvětových do rozhlasu.
   Napsal 70 vědeckých prací, 12 referátů, 21 odborných životopisných studií, 40 populárně-vědeckých prací (údaje jsou do roku 1955).


  • zaměstnání

   během studia (1921–1924) demonstrátor Ústavu pro normální anatomii,
   15. 2. 1926 – 1928 sekundární lékař Zemské nemocnice v Brně,
   1928–1940 porodnicko-gynekologická klinika MU - asistent,
   1939–1940 vedoucí gynekologicko-porodnické kliniky v Zemské porodnici v Brně,
   1942-1943 zakladatel porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice v Uherském Hradišti
   1945 soukromý docent,
   26. 6. 1945 primář Zemského oddělení v Zemské porodnici,
   1. 10. 1945 mimořádný profesor,
   10. 5. 1946 suplující profesor na Vysoké škole politické a sociální v Brně pro obor eugeniky a porodnictví,
   21. 12. 1946 zemský vrchní zdravotnický rada,
   25. 4. 1946 vedoucí kliniky Masarykovy univerzity v Brně,
   14. 5. 1946 – 1948 ředitel Zemské porodnice v Brně,
   1. 8. 1947 – 31. 7. 1948 ředitel Státního ústavu pro vzdělání a výcvik porodních asistentek

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. společnost porodnická a gynekologická v Praze (1928–1953),
   Čs. rentgenologická společnost,
   Spolek českých lékařů v Brně,
   Brněnská odbočka Spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů,
   člen výboru brněnské župy čes. lék. v Brně (1929–1936)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 389


  • poznámky

   V roce 1933 se účastnil přípravných prací na zřízení Domu útěchy v Brně; roku 1934 zorganizoval a vybudoval Poradnu sociálně zdravotní péče o zdrženlivost.
   V roce 1928 spolupracoval při výstavě Zdraví na Výstavě soudobé kultury v Brně; v letech 1841–1952 předsedal Zemskému sboru Čs. abstinentního svazu v Brně; 1951 člen stálého poradního sboru pro boj proti alkoholismu při MZ; 1923 předseda Čs. sjezdu abstinentní mládeže ve Znojmě; 1926–1938 podílel se na protialkoholních výstavách na Moravě jako člen kuratoria Poradny sociálně zdravotní péče o zdrženlivost; 1942–1945 předseda Okresního odboru Ochrany matek a dětí v Uherském Hradišti; 1940 sestavil a rozeslal Sociálně zdravotní memorandum ku státním a veřejným činitelům.


  • obrazy

   img0523.jpg img7190.jpg


  • pojmenované ulice

   Havláskova (Jehnice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Roubal
   L. Havlásek byl svědkem sňatku J. Roubala


  • rodiče

   Alois Havlásek
   Marie Havlásková (Pulkrábková)


  • sourozenci

   Leopolda Roubalová (Havlásková)
   Alois Havlásek
   Anastazie Matějů (Havlásková)
   Adolf Havlásek
   Anastazie Havlásková

   další sourozenci (2)...


  • ulice

   Sedlákova
   bydliště Blanenská
   rodný dům (tehdy Jehnice čp. 24) Obilní trh
   bydliště doložené v roce 1933


  • stavby

   Klinika plastické chirurgie
   Berkova 34/1204
   externí spolupracovník Navrátilova sanatoria
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17692, Matrika narozených Brno-Řečkovice, sv. Vavřinec 1896–1910, s. 399.


  • autor

   Lin, Menš


Aktualizováno: 05. 08. 2019

Ludvík Havlásek. Archiv Masarykovy univerzity, C fot. I–263.