Fakulta architektury VUT


  historický název

  Český učitelský ústav


  ulice

  Poříčí 5/273


  území

  Brno-Staré Brno


  poznámka

  V letech 1948–1953 ji užívala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.


  stavební vývoj

  Novostavba Českého učitelského ústavu se uskutečnila šest let po dokončení obdobné školy německé, tedy v roce 1878.
  Projekt byl svěřen profesoru brněnské vyšší státní reálky Josefu Laiznerovi, opět pod technickým dohledem stavebního rady Johanna von Waltera.
  Ničím neomezené staveniště s velkou zahradou na nábřeží Svratky dovolilo realizovat rozlehlou dvoupatrovou blokovou stavbu. Průčelí (2+5+5+5+2) architekt rytmizoval třemi rizality ukončenými tympanony, jimž takřka antikizující charakter dodávají vznosné akroterie. Horizontálně jsou pak jednotlivé zóny vstupní fasády vymezeny výraznými římsami. Jako bel-étage je zdůrazněno 2. patro.
  Nadčasový klasicizující duch stavby měl nepochybně (podobně jako u škol na dnešním Komenského náměstí) odrážet ideál humanitního vzdělání. V interiéru autor uplatnil obvyklé dispoziční schéma dvojtraktového typu s dominantní schodišťovou halou.
  Stavbu prováděl Josef Arnold, oltářní obraz sv. Aloise namaloval pro ústavní kapli brněnský malíř historických a náboženských témat Josef Zelený.  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Josef Arnold
  stavitel Libuše Kostelková
  autorka projektu nadstavby patra Josef Laizner
  autor projektu Josef Zelený
  autor oltářního obrazu sv. Aloise v ústavní kapli


  objekty

  L. Janáček
  pamětní deska: Poříčí 5/01 L. Janáček
  reliéf: Poříčí 5/02 P. Švanda
  pamětní deska: Poříčí 5/03


  události

  12. 11. 2008
  Slavnostní odhalení pamětní desky a reliéfu Leoše Janáčka 1. 9. 2004
  Vernisáž výstavy Otakar Diblík (designér) 26. 4. 1995
  Konference Pocta Bohuslavu Fuchsovi


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 30. 09. 2015