Sídliště Černá Pole


  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  Panelová zástavba v Černých Polích, nebo-li Štefánikova čtvrť, dříve Fučíkova, byla započata v 60. letech (panelové domy byly obydleny již v roce 1964) a ukončena v polovině let sedmdesátých. Jedná se o typ sídliště, které vyplnilo proluku v původní staré zástavbě rodinných domů a má jen doplňující obytnou funkci pro již dříve vzniklou městskou strukturu. V případě Černých Polí komplex panelových domů v ulici Bieblova, náměstí SNP, Janouškova a Fügnerova netvoří osamocený sídlištní satelit na periferii Brna jako Bohunice nebo Kohoutovice. Panelové domy Černých Polí zasahují do urbanistického obvodu Náměstí SNP, který při Sčítání lidu 2001 čítal 2 436 obyvatel, z toho 2 423 v panelových domech.
  Výstavba sídliště Černá Pole úzce souvisela s budováním sídliště Lesná a vzniklo v proluce po staré tišnovské trati mezi prodloužením ulic Merhautova a Lesnická.
  Urbanisticky tvoří sídliště kompaktní celek s centrem Náměstí Slovenského národního povstání, kolem něhož jsou koncipovány tři deskové sedmipatrové bloky. Typově odlišná zástavba se nachází v ulici Bieblova, jejíž osu tvoří dvojice podélných sedmipatrových domů, k nimž se netradičním způsobem v úhlu 45° přimyká skupina osmi devítipodlažních věžových domů. Samostatně pak stojí skupina tří dvanáctipodlažních věžových domů podél třídy Gen. Píky a čtyřpodlažní deskový dům v ulici Janouškova.

  Sídliště stojí na poměrně malé ploše, ze severu ho omezuje ulice Porgesova, ze západu třída Gen. Píky a z východu a jihu je ohraničeno původní rodinnou zástavbou a vojenskými kasárnami. I tak se však podařilo vytvořit komplexní obytný celek s nadstandardní občanskou vybaveností, v porovnání s ostatními brněnskými sídlišti, prakticky ihned po nastěhování prvních obyvatel. V roce 1969 byl na Náměstí SNP postaven kulturní dům, kinokavárna a oddací síň, odpovídající byla i kapacita základní školy, mateřské školy a zdravotního střediska v ulici Janouškova. Spojení s centrem města zajišťuje tramvajová linka.

  (Za upřesnění některých údajů ohledně započetí výstavby panelových domů děkujeme panu Josefu Klugarovi).


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017