Dělnický dům


  historický název

  Dělnický dům v Židenicích


  ulice

  Kosmákova 28/2195


  území

  Brno-Židenice


  zajímavosti

  Myšlenka postavení Dělnického domu v Židenicích se objevila už v roce 1892, konkrétnější podobu dostala v roce 1895, kdy místní sociálně demokratická organizace přesídlila do hostince u Follerů ve Staré osadě.
  Na jedné ze schůzí bylo usneseno, aby každý člen podle možností věnoval týdně nejméně 2 krejcary (4 haléře) k vybudování domu. Pokladníkem fondu se stal Jan Kučera, úředník Všeobecné nemocenské pokladny. Nakonec se záměr nepodařilo realizovat a vybraných asi 35 zlatých bylo věnováno na dělnický tisk.
  Myšlenka nezanikla a dne 7. 11. 1907 podal Karel Vaverka ze Židenic žádost o schválení stanov spolku „Dělnický dům“. Stanovy byly schváleny 15. 11. 1907 a ustavující valná hromada se konala 11. 12. 1907 v hostinci u Morávků na Palackého třídě (dnes Šámalova). Předsedou spolku byl zvolen František Mráz, místopředsedou Karel Vaverka, pokladníkem Jan Hlaváček, jednatelem Josef Krkavec a členy výboru se stali Ludvík Škaroupka, Alois Koudelka, Cyril Čech, František Mlčoušek a Josef Cíha. Jediným cílem spolku „Dělnický dům“ bylo zbudování a udržování Dělnického domu. Ani tento pokus se nezdařil a 28. 2. 1911 oznámil předseda František Mráz policejnímu ředitelství, že „spolek od zimy 1908 pro neúčast a nečinnost členů přestal stávati“.
  Po první světové válce zůstával hostinec u Follerů dál střediskem dělnického hnutí v Židenicích.


  poznámka

  Rok 1921 znamenal změnu: v létě 1921 byla v Dělnickém domě v Juliánově založena politická organizace komunistické strany, která se rozdělila na dvě organizace: č. 1 u Follerů a č. 2 v Dělnickém domě v Juliánově. Znovu ožila myšlenka na dělnický dům v Židenicích. Byl založen spolek „Dělnický dům“ (stanovy schváleny 30. 12. 1921), ale delší dobu trvalo shánění finančních prostředků. Teprve 15. 5. 1928 spolek „Dělnický dům“ zakoupil pozemek na Kosmákově ulici číslo 28.

  Dne 28. 7. 1929 byl slavnostně Dělnický dům v Židenicích předán dělnické veřejnosti.
  Zdejší dělnický dům sestával z prostorného sálu (hlediště) se dvěma postranními východy, se zvýšeným pódiem (jevištěm), z výčepních a hostinských místností, šatny, sociálního zařízení a několika dalších prostor.
  Byl využíván ochotníky divadelního spolku, pro taneční zábavy a různé kulturní a politické aktivity. Bylo to též místo schůzek tehdy populárních fotbalistů SK Židenice a jejich fanoušků. Nedílnou součástí Dělnického domu byly i přilehlé prostory kolem budovy, zahrada „Pod kaštany“, na kterých se též odbývaly slavnosti a zábavy (např. hody).

  I přes pořádání řady akcí se spolek potýkal s finančními problémy, jeho dluhy se zvětšovaly. Také hospodářská krize a nezaměstnanost situaci ještě zhoršila. Největším věřitelem se stala Spořitelna města Brna, která dosáhla soudní dražby Dělnického domu.
  Ve veřejné dražbě 20. 10. 1938 byl Dělnický dům i s obytným domem Na návsi 56 (ve Staré osadě) přiklepnut Josefě Pištělákové za obnos 282 000 Kč. Spolku byl zabaven i inventář. Na poslední valné hromadě 11. 12. 1938 byl jednomyslně přijat návrh, aby se spolek rozešel. Spolek „Dělnický dům“ byl 19. 1. 1939 vymazán ze spolkového katastru. Při rozchodu spolek neměl žádné jmění.
  Restauraci v bývalém Dělnickém domě nadále provozoval hostinský František Cupák. Ale dne 31. 5. 1941 paní Pištěláková dům prodala manželům Františku a Františce Rozsypalovým a František Rozsypal v domě zřídil továrnu na šrouby. V roce1944, při listopadovém leteckém náletu na Brno, kdy byly postiženy Židenice a z toho nejvíce i Stará osada, byl bývalý dělnický dům poškozen zásahem letecké bomby.

  Po druhé světové válce se v majetnictví domu vystřídalo několik národních podniků. Dne 18. 1. 1960 byl proveden převod správy ONV Brno-Židenice a dům se vrátil kulturním účelům. Bylo zde zřízeno Kulturní a vzdělávací středisko Brno IV.
  V současné době (rok 2012) tento objekt stále existuje a slouží k podnikání několika soukromým firmám. Nachází se ve svém původním tvaru s minimální vnější úpravou.
  (Údaje pro naši encyklopedii doplnil a fotografii současné podoby bývalého Dělnického domu v Židenicích poskytl dne 15. 1. 2012 Ing. Zdeněk Macháček, CSc. Děkujeme.)  prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize

  "Brněnské dělnické domy"


  městská část

  události

  21. 7. 1929
  Slavnostní otevření Dělnického domu v Židenicích 2. 9. 1928
  Slavnost kladení základního kamene Dělnického domu v Židenicích


  související odkazy

  Menš


Aktualizováno: 16. 07. 2019