Katedrála sv. Petra a Pavla


  historický název

  kostel sv. Petra


  ulice

  charakteristika

  Katedrála patří k dominantám města Brna nejen svým současným majestátním vzhledem, ale i dlouhou historií svého areálu, jež sahá až do první poloviny 12. století.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Dnešní podoba katedrály sv. Petra a Pavla (zejména v interiéru) uchovává umělecká díla různých historických slohů, ponejvíce pak barokního ze 17. a 18. století. Nechybí však ani umělecké práce ze století 20. K nejstarším patří např. skříňový tabernákl v Mariánské kapli chrámu z roku 1652, k nimž boční křídla připojil v roce 1780 sochař Ondřej Schweigl, nebo křtitelnice z roku 1656, kterou vytvořil Simon Brandt.
  Převážná část uměleckých výtvarných děl je reprezentována obrazy a sochami z 18. století. Zajímavé jsou však i kostelní lavice z roku 1738, jež vytvořil truhlářský mistr Ondřej Romer a zpovědnice ze 40. let 18. století přemístěné sem z jezuitského kostela na konci 70 letech 18. století.
  Na počátku 20. století (1909) získal chrám vzácné varhany (ve své době největší a nejmodernější na Moravě), které zhotovila firma Bratři Paštikové z Prahy-Žižkova.
  V polovině 20. století obohatil interiér chrámu i sochař Jiří Marek svou novodobou Křížovou cestou.


  poznámka

  Na umělecké výzdobě chrámu se podíleli doboví umělci - malíři, sochaři a kameníci - např. Mořic Grimm, František Klíčník, Ondřej Schweigl, Jan Adam Nesmann aj., hlavní oltář je dílem Augusta Prokopa a Karla Woresche (1891), středověké sousoší Piety (dnes v chrámové kryptě) opravil po silném poškození sochař Josef Alois Břenek v roce 1868.


  stavební vývoj

  Nejstarší část tvořil románský kostelík ze 40. let 12. století s kryptou (jež je dnes pod dlažbou vstupní části kostela) postavený patrně pro pohřbení významné osoby nebo jako dvorská kaple brněnské provenience.
  Ve 30. letech 13. století (s přibývajícím osídlením území dnešního Brna) došlo k rozšíření tohoto kostelíku (s patrociniem sv. Petra) v raně gotických formách. Do jeho dalšího vývoje zasáhl však v roce 1306 velký požár, který tehdy vypukl v městě Brně. Hřbitov s kaplí Nejsvětější Trojice, který vznikl kolem kostela, byl vysvěcen v roce 1368. V té době došlo také ke zdvojení patrocinia kostela (sv. Petra a Pavla, jež je poprvé doloženo v roce 1378.
  Velká přestavba kostela proběhla ve 2. čtvrtině 15. století po husitských válkách, kdy byl k němu přistaven presbytář a několik menších přístavků, včetně kaple Panny Marie a chrám nabyl celkové půdorysné podoby kříže. Další postupné přístavby a stavební úpravy následovaly v 17. století, zejména poté, co byl celý Petrov značně poškozen rozsáhlým požárem při obléhání Brna švédskými vojsky v letech 1643 a 1645. Tyto úpravy už byly v raně barokním slohu.
  K největším stavebním úpravám došlo v 18. a 19. století v souvislosti se vznikem brněnského biskupství v roce 1777. Ty se dotkly jak samotného chrámu, tak i budov, jež ho na petrském návrší obklopily a staly se potřebnými pro jeho provoz.
  K zatím poslední rozsáhlé úpravě došlo v letech 1904–1908, kdy chrám sv. Petra a Pavla získal - podle projektu Augusta Kirstena a Augusta Prokopa - svou dnešní neogotickou podobu s dvěma majestátními věžemi. Upraven byl i interiér chrámu ponechaný v oné barokní podobě. Do vnějších zdí chrámu byly vsazeny významné náhrobní desky a barokní náhrobky biskupů, Na severovýchodní nároží mezi hlavním a bočním vchodem do chrámu pak přibyla tzv. Kapistránova kazatelna. Upraveny byly i některé části petrských zahrad na návrší.
  městská část

  významné osoby

  Josef Břenek
  sochař, který opravil silně poškozené sousoší Piety (dnes v chrámové kryptě) Jan Josef Budil
  místo jeho vysvěcení na kněze Jan Bula
  místo vysvěcení na kněze Josef Dancinger
  místo jeho vysvěcení na kněze a působení v duchovní správě v letech1954–1967 Josef František Doležal
  místo jeho vysvěcení na kněze
  další významné osoby (13)...


  události

  13. 10. 2016
  Výstava „Karel IV. – sakrální architektura“
  místo výstavy – krypta katedrály
  29. 6. 2016
  Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula
  místo biskupského svěcení
  24. 6. 2016
  Výstava „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“ 13. 12. 2015
  Otevření Svaté brány v katedrále sv. Petra a Pavla u příležitosti Svatého roku milosrdenství
  místo otevření Svaté brány
  17. 10. 2015
  Národní eucharistický kongres v Brně
  zahájení kongresu

  další události (42)...


  související odkazy


  Hromádková


Aktualizováno: 12. 01. 2020