Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů  charakteristika

  Dnešní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí v místech, kde už na začátku 13. století stával patrně malý románský kostelík Matky Boží. Ten byl přestavěný po roce 1241 (1243) do gotické podoby a sloužil jako řádový kostel tehdy tam nově založeného řádu augustiniánek zv. herburgy (podle první abatyše Herburgy).
  Pozemek pro kostel daroval 1240 klášteru brněnský měšťan Ulricus Niger (Oldřich zv. Černý) spolu s dalším majetkem v okolí Brna, který herburgy poté ještě rozmnožily. Mimobrněnský majetek utrpěl velké škody za husitských válek, klášter dvakrát vyhořel (1279 a 1500) a v 16. století došlo i k mravnímu úpadku kláštera a proto jejich areál spolu se zbylým majetkem převzalo roku 1524 do správy město Brno.
  Roku 1578 byly herburgy rozpuštěny. Jejich majetek a klášterní budovy v městě Brně převzali v roce 1581 jezuité, kteří už od roku 1572 pobývali a působili v Brně na Petrově. Ti zprvu kostel jen upravili pro svou potřebu, ale poté v letech 1598–1602 zbořili a vystavěli na jeho místě zcela nový chrám za účasti Giorgia Gialdiho.
  V letech 1662–1668 byl kostel znovu přestavěn, a to podle plánů brněnského stavitele Jana Kř. Erny a v letech 1732–1733 byla jeho věž zvýšena Mořicem Grimmem.
  Kostel sloužil jezuitskému řádu a jeho koleji až do roku 1773, kdy řád jezuitů byl císařem Josefem II. zrušen a jeho členové museli opustit naše země.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Spolu s kostelem získali jezuité v roce 1581 i k němu přilehlé budovy bývalého kláštera herburek, jež postupně od roku 1593 zcela přestavěli, rozšířili (areál zabral dalších 21 domů) a upravili podle projektu Antonia Gabriho pro svou studentskou kolej. Tam pak soustředili své školství a ubytování žáků a studentů, knihovnu, studovny a divadelní sál. V konečném stadiu šlo o rozsáhlý objekt se sedmi dvory.
  Po odchodu jezuitů z Brna v roce 1773 v něm ještě krátce poté působila akademie z Olomouce. Pak však připadl spolu s kostelem vojenské správě jako kasárna.
  Celý objekt byl v roce 1904 zbořen, zachován zůstal jen kostel (v roce 1944 značně poškozený leteckým bombardováním Brna) a monumentální brána do tzv. kardinálského dvora, jež je přenesena do dnešní Mozartovy ulice.
  Dnes je bývalý areál kláštera zastavěn honosnými domy ulic Dvořákovy, Mozartovy, Beethovenovy a Rooseveltovy.


  stavební vývoj

  Kostel byl vystavěn mezi léty 1598 (základní kámen) a 1602 (vysvěcení) na místě starého kostela. Krypta v kněžišti byla vybudována z podnětu Františka kardinála z Dietrichsteinu v letech 1605–1607 (v ní uložen - kromě některých členů rodu Dietrichsteinů - např. P. Martin Středa (1588–1649), významný rektor jezuitské koleje a spoluúčastník obrany Brna proti Švédům v roce 1645 a P. Jakub Kressa (1648–1715), vynikající matematik své doby, znalec řady orientálních jazyků a přednášející na řadě evropských univerzit).
  Věž byla zastřešena v letech 1627–1628 a kostel vydlážděn v letech 1673–1674.
  Kaple sv. Františka Xaverského přistavěna J. Kř. Ernou v letech 1670–1671. V letech 1732–1733 zvýšil Mořic Grimm věž o zvonicové patro a ve 30. a 40. letech 18. století byl postupně nově upraven celý interiér kostela.
  Po roce 1945 kostel opraven po zásahu bomb v roce 1944 a následcích akcí při bojích o Brno na jaře roku 1945.
  městská část

  významné osoby

  Jan Křtitel Erna
  autor plánu přestavby provedené v letech 1662–1668 Antonio Gabri
  autor projektu na stavební úpravy kostela na konci 16. století Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel, pod jehož vedením byla zvýšena věž kostela Josef Hladík
  místo jeho působiště v duchovní správě Josef Kristek
  ve 2. polovině 40. let 20. století zde prováděl rekonstrukci
  další významné osoby (6)...


  objekty

  30. výročí návštěvy Matky Terezy z Kalkaty
  pamětní deska: Beethovenova 0/01 P. Martin Středa (Stredonius)
  sochařská realizace: Beethovenova 0/02 A. Slovák
  pamětní deska: Beethovenova 6/01 Varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie
  varhany: Jezuitská 0/04 Erb
  reliéf: Tuřanské náměstí 1/05
  erb přemístěn z areálu bývalé jezuitské koleje


  události

  25. 6. 2022
  100 let orelského sletu v Brně 1922–2022
  svatá mše
  15. 8. 2020
  Odhalení sochy P. Martina Středy 11. 11. 2019
  Slavnost odhalení pamětní reliéfní desky maršála Radeckého
  při zadní straně bývalého kláštera se konala slavnost s odhalením reliéfní desky
  22. 10. 2016
  Radeckého den v Brně
  místo konání vzpomínkové bohoslužby
  10. 11. 2014
  Odhalení pamětní desky blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty
  místo odhalení

  další události (7)...


  Fl


Aktualizováno: 01. 09. 2022