Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů  charakteristika

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl ze starého románského kostelíku sv. Kunhuty, darovaného v roce 1209 moravským šlechticem a komořím brněnského kraje Lvem z Klobouk s manželkou klášteru premonstrátů, který založili na území Zábrdovic.
  O dva roky později (1211) se na tomto místě konala slavná konsekrace onoho kostela sv. Kunhuty za účasti nejvyšších představitelů českého království (král Přemysl Otakar I. se svými třemi synovci a celým dvorem), církevní honorace (arcibiskup hnězdenský a biskupové pražský a olomoucký)) a celé řady představitelů české a moravské šlechty. Při tomto kostele byl postupně - a za mnohdy velmi tíživých finančních situací - budován areál kláštera premonstrátů a nový kostel Nanebevzetí Panny Marie.
  Kostel sv. Kunhuty byl kostelem farním se hřbitovem pro Zábrdovice, Husovice a Židenice, členové řádu byli pohřbíváni v kostele a jeho kryptě. Klášter i kostel čelil mnohdy válečným událostem, protože nebyl chráněn žádným opevněním.
  Zejména v 15. století byl těžce poničen gotický kostel i klášter za husitských a českouherských válek a roku 1483 klášter takřka zničen a opraven až v polovině 16. století. Navíc se v klášteře rozmohla nekázeň, která byla odstraněna až na začátku 17. století.
  V letech 1643 a 1645 však opět došlo k vydrancování a poničení celého areálu a teprve od konce 17. a v 18. století zaznamenal klášter zásluhou schopných a osvícených opatů postupný rozkvět, takže v roce 1728 položil klášter i základy pozdějšího chrámu ve Křtinách, jenž byl podle projektu Giovanniho Santiniho vybudován do roku 1750.
  Rozvoj kláštera přerušily až reformy císaře Josefa II., který 24. 7. 1784 klášter zrušil a umístil v něm vojenskou nemocnici, jež se tam nachází dodnes. Po zrušení řádu byl kostelík svaté Kunhuty odsvěcen a využit jako skladiště. V současné době je v jeho rekonstruované a restaurované budově lékárna U sv. Kunhuty.


  území

  Brno-Zábrdovice


  zajímavosti

  Účastnicí slavnostního aktu 15. 5. 1211 byla i čtyřletá Alžběta, dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy z Meranu, která byla vezena do Durynska, kde byla provdána za landkraběte Ludvíka, syna durynského landkraběte Hermana. Ta se tím později - kdy byla svatořečena jako Alžběta Durynská - stala patronkou zábrdovické kanonie a řádovou světicí brněnských alžbětinek.


  současný stav

  V současné době využívá areál kláštera Vojenská nemocnice Brno s ambulancemi: interní, chirurgickou, očí, ušní, nosní, krční, neurologickou, dermatologickou, psychologickou, kožní a zubní.


  stavební vývoj

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven přičiněním opata premonstrátů Bohumíra Olenia v letech 1661–1669 podle projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally brněnským stavitelem Pavlem Weinbergerem za 24.000 zlatých.
  Stavba byla dokončena 27. 5. 1669, zasvěcení pak 3. května 1671 olomouckým biskupem Karlem z Liechtensteina. Kostel má impozantní průčelí s dvěma dominantními věžemi se zvony a s cibulovým zakončením. Průčelí zdobí sochy sv. Michala, sv. Augustina a sv. Norberta, nad nimi je pak socha Panny Marie.
  Ke kostelu přiléhá osmiboká kaple Panny Marie Čenstochovské, kterou v roce 1755 přistavěl Mořic Grimm se svým synem Františkem Antonínem.
  Interiér kostela je vyzdoben bohatou nástropní freskou a dalšími nástěnnými malbami Josefa Winterhaldera ml. Křížová cesta je dílem brněnského sochaře Josefa Axmanna. Uprostřed chrámové lodi je vstup do krypty, který kryje mramorový kámen. Krypta je 17 m dlouhá, 4 m široká a 160–180 cm vysoká. Byla otevřena v roce 1988, nalezen sarkofág s kostmi a 60 pohřbených.
  Kazatelna z umělého mramoru je prací Ondřeje Schweigla a zdobí ji reliéf Deseti přikázání, Petrovy klíče a otevřená kniha Božího slova.
  Původní varhany z let 1730–1750 byly v roce 1978 restaurovány a doplněny brněnskými varhanáři z Dřevopodniku města Brna a mají 32 rejstříků. Dne 7. 1. 1979 byly vysvěceny prelátem
  Ludvíkem Horkým, administrátorem brněnské diecéze.
  Před kostelem stojí barokní socha Panny Marie Křtinské. Restauroval ji v roce 1965 J. Vaněk.  významné osoby

  Arnold
  první představený kláštera Hugo Václav Bartlicius
  opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1712–1738,
  místo posledního odpočinku
  Bernard I.
  opat kláštera v letech 1400–1405 Jiří Bílek
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1958–1998 Jan Josef Budil
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1973–1975
  další významné osoby (38)...


  objekty

  Panna Marie Křtinská
  sochařská realizace: Zábrdovická 0/01 sv. Jan Nepomucký
  sochařská realizace: Zábrdovická 0/02


  události

  17. 5. 2009
  Oslavy 800. výročí založení zábrdovického kláštera
  jedno z míst konání oslav
  1. 10. 2006
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci 11. 5. 2002
  Celonárodní romská pouť v Brně-Zábrdovicích
  místo konání pouti
  4. 9. 1784
  Vznik Vojenské nemocnice 15. 5. 1211
  Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty


  Fl


Aktualizováno: 25. 07. 2019