V pachtech, Na Františkově


katastr

Horní Heršpice


trať

V pachtech, Na Františkově


popis lokality

Plocha byla osídlena v několika obdobích pravěku. Nejstarší materiál pochází z mladší doby kamenné od nositelů kultury s moravskou malovanou keramikou. Další stopy pocházejí ze střední a mladší doby bronzové, do které je možné zařadit jámu mohylové kultury a několik sídlištních objektů velatické kultury. Na toto osídlení navazuje ve starší době železné sídliště horákovské kultury a v mladší době železné - laténské - osídlení keltské. Kromě sídlištních objektů (včetně hrnčířské pece) z tohoto období byly na lokalitě zachyceny i čtyři kostrové hroby, které by mohly poukazovat na existenci většího pohřebního areálu. Nalezené kostry patřily podle antropologického posudku dvěma dospělým mužům a jednomu dítěti, čtvrtý pohřeb se nepodařilo antropologicky určit. Další dva hroby, objevené na odkryté ploše, se nepodařilo kulturně zařadit, protože neobsahovaly žádnou hrobovou výbavu nutnou k dataci.


ulice

městská část


související odkazy

archeologické výzkumy

KruAktualizováno: 28. 11. 2010