Petrov


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Sledované území se nachází v jihozápadní části historického jádra města Brna a představuje jeden z ústředních bodů jeho dějin. Petrské návrší hrálo důležitou roli v úvahách o umístění přemyslovského hradu a velkofarního kostela, církevního ústředí příslušného hradského obvodu v 11. a 12. století. Nejstarší fáze kostela sv. Petra s pohřebištěm je na základě výzkumu z let 1991-1993 datována do 2. poloviny 12. století stejně jako zdejší nejstarší – pomineme-li pravěké období – nepříliš intenzivní a roztříštěné sídlištní aktivity. Od 13. století můžeme na Petrově sledovat již kontinuální osídlení, začleněné prostřednictvím hradby do městského organismu. Souvislé zastavění okraje návrší se uskutečnilo v průběhu 14. a 15. století a souviselo především s usazováním kněžské komunity, sdružené kolem zdejší kapituly založené v roce 1296. Do konce 15. století byl kostel uveden do své pozdněgotické podoby. Do osudu zástavby, hlavně v oblasti při městské hradbě zasáhlo výrazně švédské obléhání roku 1645, kdy byla většina domů i katedrála poškozena. V návaznosti na tyto události pak situaci celého návrší výrazně ovlivnila výstavba přilehlé části bastionového opevnění v závěru 17. a na počátku 18. století. Ve 2. polovině 17. století bylo přistoupeno k zásadním opravám kostela i jeho okolí. V první polovině 40. let 18. století následovala barokizace kostela podle projektu Mořice Grimma. Posledním výrazným zásahem do podoby katedrály byla její regotizace v letech 1889-1891 a 1905-1906.


ulice

městská část
Gei, SedAktualizováno: 23. 09. 2013