Brno-sever


popis

ČERNÁ POLE
1809 - otevřena soukromá dětská nemocnice (existovala jen krátce)

1835 - založen soukromý ústav slepců

1844–1847 - zřízen zemský ústav slepců s kaplí sv. Salvátora

1846 - otevřena dětská nemocnice (v letech 1897-98 – rozšířena o nové objekty)

1846–1847 - zřízena Ochranovna pro zanedbanou mládež s domácí kaplí sv. Cyrila a Metoděje (otevřena v roce 1848)

1909 – stavba pavilonového areálu Dětské nemocnice

1929–1930 - stavba Vily Tugendhat

60. léta 19. století - postaveno prvních 5 vil podle projektu Heinricha Ferstela

20. léta 20. století - na místě zemského ústavu slepců vyrostl monumentální novoklasicistní komplex Vysoké školy zemědělské
- v té době byl vybudován rozsáhlý areál jezdeckých kasáren za touto vysokou školou

1923 - postavena budova Vysoké školy lesnické

1928–1929 - ve funkcionalistickém stylu postavena kavárna Era

1930 – postavena Masarykova česká obecná škola chlapecká a dívčí (Zemědělská č. 29)

1949–1953 - realizace části nového záměru architekta Bedřicha Rozehnala – výstavba nové Dětské nemocnice – postaven hlavní pavilon, hospodářská budova a garáže

60.–80. léta 20. století - prodloužena ulice Lesnická a Merhautova a na volných plochách mezi nimi vzniklo panelové sídliště Černá Pole

konec 60. let 20. století - Černá Pole vyčleněna jako samostatná městská čtvrť na úkor katastru Dolního a Horního Cejlu, Husovic, Zábrdovic a Králova Pole


HUSOVICE
13. století - husovické desátky a některé pozemky od zeměpána získává zábrdovický premonstrátský klášter

1325 - zdejší svobodný (nazývaný též Dolní či Velký) dvůr s právem výkupu věnuje moravský zemský hejtman Jindřich z Lipé klášteru cisterciaček na Starém Brně (jemu připadá i převážná část vsi)

1379 - druhý zdejší dvůr (nazývaný) Hořejší drží Bartoloměj, kanovník u sv. Petra v Brně (po zrušení řádu roku 1773 připadl administraci státních statků, r. 1790 byl prodán do soukromých rukou)

1597 - Rozina Kundratka z Lamberka - abatyše kláštera cisterciaček dává vsi nové obecní zřízení

1595 - doložena obecní pečeť s mluvícím znamením (husa)

1643 a 1645 - za švédského oblehání Husovice značně poničeny

1717 - provedena nová výměra dosud velmi nerovnoměrně rozdělených polí

1. pol. 18. století - počet domů se více než zdvojnásobuje

1782–1848 - Husovice patří k cacovickému statku panství Staré Brno

1795 - Hamry na měď jsou přeměněny v soukenickou valchu

1814 - zprovoznění lihovaru

1834 - ves zničena požárem, následuje její obnova

1849 - poprvé stojí v čele obce starosta s obecním zastupitelstvem

pol. 19. století - husovické valchy se postupně přeměňují v barvírny a olejnu

1872 - počátek výroby střihačských nástrojů

1874 - zřízena husovická česká škola (od r. 1891 chlapecká i dívčí), k níž byly později naopak přiškoleny Zábrdovice

1890 a 1903 - otevřeny zdejší záložny

1890 - založena česká a německá opatrovna

1891 - na nátlak státní správy zřízena německá obecná škola a soukromým nákladem byly před 1. světovou válkou vydržovány i 2 německé mateřské školy (na přelomu 19. a 20. století vznikají školy další)

90. léta 19. století - přes 5000 obyvatel tvoří tovární dělníci, zbytek (2000) řemeslníci, hospodáři a jiní živnostníci (počtem domů jsou Husovice největší vesnicí na Moravě)

1897 - vznik továrny na plechové a smaltované zboží Moravie (její zánik 1911)

1905–1906 - na severním okraji Husovic postavena secesní Sokolovna města Husovic (Dukelská ul. č. 9)

1911 - zahájení činnosti městské elektrárny

1912 (5. 3.) - Husovice povýšeny na město

1912 (26. 9.) - císař František Josef I. uděluje Husovicím znak

1919 - Husovice se stávají součástí Brna

do poč. 20. století - ves přifařena do Zábrdovic

1906–1910 - postavena slohově výjimečná secesně-modernistická bazilika - kostel Božského Srdce Ježíšova (náměstí Republiky)

1. pol. 20. století - podél Mičkovy ulice vystavěna řada typizovaných štítových dvojdomků se sedlovými střechami

20. léta 20. století - postavena nouzová kolonie Písečník s 84 domky

1941–1953 - mezi „Čtvrtí Nade mlýnem“ a Písečníkem vybudována nová rychlíková železniční trať do Tišnova a Prahy (stará tišnovská trať byla v roce 1945 zrušena)

60. léta 20. století - u Merhautovy ulice vybudováno panelové sídliště Černá Pole II (do reformy 1966-1969 součást Husovic), v té době byla zbořena i převážná část nouzové kolonie Písečník (dnes ulice Písečník a Lozíbky)

1966–1969 - probíhá rozsáhlá reforma – Husovice jsou směrem k jihu rozšířeny, ale mnohem větší část území ztrácejí (severovýchodní část Černých Polí, oblast kolem Soběšické ulice a polovina pozdějšího sídliště Lesná)

60.–70. léta 20. století - výstavba rodinných a malých bytových domů ve svazích severní části Husovic

1989 - počátek rehabilitace zdejší kvalitní slohové zástavby

1996–1998 - přibližně v trase Kohoutovy ulice vybudován Husovický tunel velkého městského okruhu směrem na Královo Pole

Počet obyvatel v roce 1770: 266
Počet obyvatel v roce 1991 – 5 532


LESNÁ
1926–1973 - postavená nová sídlištní obytná čtvrť

konec 60. let 20. století - vytvořeno samostatné katastrální území Lesná

90. léta 20. století - postaven penzion pro důchodce

Počet obyvatel v roce 1970: 20 069
Počet obyvatel v roce 1991: 16 655


SOBĚŠICE
1286 - ves spolu s 12 lány a dalším příslušenstvím král Václav II. daruje klášteru augustiniánek v Brně

1797 - v obci je evidováno 15 osedlých domů

1581–1848 - v tomto období, po zrušení augistiniánského kláštera, patří ves pod správu brněnských jezuitů k panství Řečkovice

1716–1718 - brněnskými jezuity postavena kaple Nalezení sv. Kříže (za vlády Josefa II. byla zrušena a r. 1786 zbořena)

1780 - zrušen soběšický dvůr (budovy rozděleny pouze majetkově - jeho areál zůstal zachován)

2. pol. 18. století - počátek domkářské zástavby mimo jádro vsi

1771 - ves přísluší k faře do Obřan (do této doby byla přifařena do Řečkovic)

1851 - postavena místní škola

1908 - provozována výroba lihovin

1911 - ve vsi se nachází mlýn, cihelna a stavitelská firma

1935 - funguje místní záložna

1971 - ves se stává součástí Brna

70. léta 20. století - další rozvoj výstavby rodinných domů

1995–1997 - postaven kostel a klášter řádu chudých sester sv. Kláry (r. 1997 byl vysvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem)

Počet obyvatel v roce 1970: 112
Počet obyvatel v roce 1991: 1 078


ZÁBRDOVICE
V rámci územní reformy v letech 1966-1969 došlo k výrazným změnám v rozsahu zábrdovického katastru. Po reformně jeho hranice tvoří ulice Koliště - Milady Horákové - Merhautova - Sýpka, dále hranice vede po tělesu zrušené tišnovské trati až ke Svitavě a proti proudu po Gargulákovu ulici a na Koliště se vrací podél železniční trati od Maloměřic.

Do Zábrdovic tak byla začleněna někdejší předměstí Hráze, Příkop, Kožená Ulice (část), Josefov, Horní a Dolní Cejl a Radlas.

1209 - založen premonstrátský klášter s kostelem sv. Kunhuty

1784 - zrušen premonstrátský klášter (téhož roku je do něj přemístěn vojenský špitál od sv. Anny jako c. k. vojenská nemocnice, hřbitov kolem kostela zrušen r. 1784)

1784 - při kapli sv. Anny na Cejlu zřízen nový hřbitov zábrdovické farnosti včetně trestnice na Cejlu

1785 - zrušen kostel sv. Kunhuty (r. 1786 přeměněn na skladiště)


více informací


osobnosti

Eduard Baudyš
bydliště v době sňatku Josef Kranz
bydliště doložené v roce 1948 Ferdinand Kuba
bydliště (v domě č. 16 do roku 1945, v domě č. 25 do roku 1955) Jan Rotal
bydliště Jaroslav Vaněk
bydliště doložené v roce 1948
další osobnosti (584)...


stavby

obytný dům
Antonína Slavíka 1/2008 DISA, s. r. o.
Barvy 1/784 Hvězdička - park Eugena Horvátha
Bratislavská, Francouzská, Hvězdová, Stará Divadlo Radost
Bratislavská 32/216
(tehdy Josefov 32)
Letní cvičiště spolku Brünner Turnverein tzv. Turngarten
Bratislavská 63
(tehdy Josefov 63)

další stavby (97)...ulice

zobrazit


objekty

uctění památky oběti okupace - Fr. Drobný
jiná realizace: Antala Staška 29/01 uctění památky oběti okupace - M. Tugendhatová
jiná realizace: Antonína Slavíka 9/01 uctění památky oběti okupace - E. Kleinová
jiná realizace: Antonína Slavíka 9/03 Dekorativní zeď u dětského hřiště
sochařská realizace: Arbesova 0/01 pamětní kříž
kříž: Barvy 0/01
další objekty (169)...


stavby

Letní cvičiště I. odboru Sokola v Soběšicích - školní hřiště za obecnou školou
Fotbalové hřiště
Sídliště Lesná
Čertova rokle v Lesné
Lesnická - silniční most

další stavby (73)...


události

3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na Halasově náměstí 3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Volejníkova 18. 7. 2023
Otevření lesního hřiště mezi Sadovou a Lesnou 15. 6. 2023
Retrospektivní výstava fotografií Miloš Budík. Jsem fotograf 27. 4. 2023
Otevření expozice Židé na Moravě. Vila a její obyvatelé
další události (211)...Jis

Aktualizováno: 10. 05. 2019