Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Gerlich

  Karl Gerlich


  • * 8.7.1865 Brno (Rakousko) – † 6.6.1933 Brno-Horní Heršpice


  • vlastivědný pracovník; učitel; meteorolog


  • rodné jméno

   Karl Viktor Váňa

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   narozen jako nemanželské dítě, legitimizován pozdějším manželem své matky Karlem Gerlichem


  • bydliště

   Brno, Přerov, Horní Heršpice, Brno-Horní Heršpice (Hauptstrasse + Teichstrasse)


  • vzdělání

   po absolutoriu německého státního gymnázia vystudoval učitelský ústav v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1885 působil na německé národní škole v Přerově, později jako nadučitel v Horních Heršpicích, penzionován v roce 1925

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská muzejní společnost,
   Naturforschender Verein,
   Antropologische Gesellschaft,
   Zentralkommission für Kunst und historische Denkmale,
   Zentralanstalt für Meteorologie,
   Österreichisches Museum für Volkskunde


  • poznámky

   Během pobytu v Přerově se díky Karlu Jaroslavu Maškovi a Martinu Křížovi začal intenzívně zajímat o archeologii. Sám uskutečnil řadu výzkumů v okolí města a o svých aktivitách prostřednictvím pravidelných zpráv informoval vídeňskou Antropologickou společnost (Antropologische Gesellschaft) a Zentralkommission für Kunst und historische Denkmale.
   Archeologickou sbírku později odevzdal Moravskému zemskému muzeu, s nímž byl úzce spjat svým členstvím v Moravské muzejní společnosti - v roce 1897 byl ustanoven jejím korespondentem, v roce 1909 konzervátorem.
   Spolupracoval také s Rakouským národopisným muzeem (Österreichisches Museum für Volkskunde), kterému posílal nashromážděný etnografický materiál z Hané a Slovácka, zejména pak lidovou keramiku. Z pověření vídeňské ústřední komise pořizoval fotografické snímky a popisy sakrální architektury na Moravě.
   V letech 1891–1902 prováděl meteorologická měření, s jejichž výsledky pomocí telegrafu každodenně seznamoval Ústřední meteorologický ústav ve Vídni (Zentralanstalt für Meteorologie), v úzkém kontaktu byl i s meteorologickou sekcí brněnského Přírodovědného spolku (Naturforschender Verein).
   V novinách (Tagesbote) a odborných časopisech publikoval krátké články uměleckohistorického zaměření, řada jeho prací ovšem zůstala neotištěna.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hermína Amalia Theresia Gerlichová (Táborská)


  • děti

   Erich Hubert Karl Hermann Gerlich
   Ernst Ferdinand Gerlich
   Elisabeth Gerlichová
   Gertrude Gerlichová
   Walter Gerlich


  • rodiče

   Františka Gerlichová (Váňová)


  • ulice

   Hauptstrasse + Teichstrasse
   bydliště (dnes Bohunická)


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17081, Matrika narozených Brno - Neposkvrněné početí P. Marie na Křenové 1865–1870, s. 19 (Olmützergasse). odkaz na internetovou encyklopedii


  • autor

   KirO


Aktualizováno: 01. 06. 2020