Internetová encyklopedie dějin města Brna

August Prokop

  prof. August Prokop


  • * 15.8.1838 Jihlava – † 18.8.1915 Gries u Badenu


  • přední rakouský architekt, puristický restaurátor a muzejník


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   Nižší gymnázium v Olomouci,
   Vyšší reálka v Brně (1858 maturita),
   1863–1865 Polytechnický institut a Akademie výtvarných umění ve Vídni,
   praktikoval v Kielu v ateliéru Gustava L. Martense, kde spolupracoval na návrzích kostela v Kielu i na další projektech pro Dánsko a Anglii,
   řada studijních cest do Itálie, Německa, Francie, Belgie a Holandska


  • dílo

   zobrazit NOVOSTAVBY:
   1867: Nová synagoga ve Velkém Meziříčí
   1867–1871: Knížecí lobkovická hrobka v Netíně
   1867–1878: Tělocvična Pod Hradem na Údolní ulici č. 3 v Brně
   1868: Kostel sv. Mikuláše v Tvarožné u Brna
   1873: Zámeček v Rantířově u Jihlavy
   1883: Vila A. Ripkové von Rechthofen ve Veslařské ulici v Brně
   1884: Vila cukrovarníka Hermanna Redlicha ve Slavkově u Brna
   1888: Vila J. Langové v Brně (zbořena).

   RESTAUROVÁNÍ A PŘESTAVBY:
   1882: Restaurace Schwarzova domu na náměstí Svobody 13 v Brně
   1886–1888: Návrh na restauraci hradu Pernštejna
   1889–1891: Restaurování katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
   1891: Návrh na restauraci kostela sv. Mořice V Olomouci
   1892: Přestavba a rozšíření Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně.

   KNIŽNÍ TVORBA:
   Prokop, A. 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher beziehung. Band I–IV. Wien 1904. (volně česky přeloženo Markrabství Moravské v umělecko-historických vztazích). - Jedná se o dvě knihy o 4 částech s bohatým vyobrazením, k dispozici k nahlédnutí jsou ve Slezském zemském archivu v Opavě a Archivu města Brna (badatelna na Nové radnici).
   - Burgen und Schlösser Mährens, Brünn 1887.
   - Zur Baugeschichte der Brünner Domkirchen, Wien 1889.


  • zaměstnání

   v roce 1867 v Brně získal profesní autorizaci a zaměstnání u vrchního soudu,
   v roce 1868 jmenován diecézním stavebním radou a začal přednášet na dvou školách,
   1868–1892 Vysoké učení technické (docent, profesor, dvakrát děkan a rektor),
   1882–1892 ředitel brněnského Uměleckoprůmyslového muzea,
   1892–1905 Vysoká škola technická ve Vídni (1896–1897 rektor)

  • odborné a zájmové organizace

   Brünner Turnverein (za zásluhy o výstavbu tělocvičny pod hradem byl v roce 1878 jmenován čestným členem)


  • poznámky

   Měl ambice stát se hlavním zemským památkovým architektem.
   V celém svém díle vycházel z historizujícího pojetí. Byl inspirován pobytem na německém severu, často kombinoval neogotický cihelný exteriér s dřevěnými, velkoryse modelovanými interiéry, případně s křížovou klenbou. Spolu s H. Ferstelem tak koncem šedesátých let přinášeli do Brna seversky orientovaný neogotický revival.
   U návrhů rodinných domů i menších venkovských zámků vycházel zase především ze severské neorenesance.
   U nájemních domů čerpal i z neorenesance francouzské provenience, doplněné případně bohatou figurální výzdobou.
   U sakrální architektury a zvláště při restaurování památek užíval neogotiky nebo postupoval v puristickém duchu.
   Po nástupu do funkce ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Brně se zasloužil o zvýšení uměleckohistorických i muzeologických kritérií na akviziční činnost. Snažil se doplňovat sbírku, nejen aby splňovala výchovné a vzdělávací účely, ale aby též dokumentovala vývoj uměleckého řemesla ze světových i lokálních hledisek.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Hala brněnského "Turnvereinu" (bakalářská práce - Seminář dějin umění FF MU)"
   "Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku"
   "Moravské umělecko-průmyslové muzeum v letech 1873–1963"
   "Tělocvična pod hradem"
   "Brněnská architektura 1815–1915"
   "Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945"
   "Besední dům, aneb sen o "řecké renesanci" Theophila von Hansena"


  • stavby

   Kostel sv. Vavřince
   Kristenova
   autor rekonstrukce kostela v letech 1883–1884
   Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
   Údolní 3/221
   autor stavby


  • události

   24. 6. 2016
   Výstava „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“
   rakouský architekt, autor přestavby presbytáře katedrály
   20. 10. 1878
   Znovuvybudování tělocvičny brněnského Turnvereinu
   autor projektu
   28. 6. 1868
   Otevření tělocvičny v Údolní ulici
   autor projektu


  • autor

   Nevosadová, Jord


Aktualizováno: 26. 12. 2018