Internetová encyklopedie dějin města Brna

Adolf Kellner

  prof. PhDr. Adolf Kellner


  • * 27.3.1904 Štramberk – † 31.5.1953 Brno


  • profesor slovanské jazykovědy, dialektolog, bohemista a romanista


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se ve Štramberku v rodině zámečníka. Pod vlivem svých učitelů se zaměřil na bohemistiku a romanistiku.
   Na mladého vědce-badatele v nářeční problematice silně zapůsobil i polský dialektolog Kazimierz Nitsch, se kterým navázal kontakt během svého studijního pobytu v Krakově, kde v letech 1927/1928 na Filozofické fakultě Jagellonské univerzity studoval.
   Podílel se na založení brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV. V roce 1952 byl navržen za člena korespondenta ČSAV, ale připravované jmenování se pro jeho úmrtí neuskutečnilo.
   Poslední rozloučení se konalo 4. června 1953 v chrámu Páně sv. Vavřince v Brně.

  • příčina úmrtí

   těžká nemoc


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Marie Steyskalové 70 (1945–1953)


  • vzdělání

   1915–1923 gymnázium Příbor,
   1923–1927 FF MU v Brně - obor čeština a francouzština (1930 titul PhDr.)


  • dílo

   zobrazit - Štramberské nářečí, Moravská a slezská nářečí, Brno 1939, Melantrich.

   - O kladském nářečí. Vyšehrad 1, 1946, 6-7.

   - Východolašská nářečí, Moravská a slezská nářečí, 1., Brno 1946, Melantrich.

   - Východolašská nářečí, Moravská a slezská nářečí, 2, Brno 1949, Melantrich.

   - Stav a úkoly české jazykovědy na Slezsku, 1950, Opava.

   - Úvod do dialektologie, 1., Praha 1954, Státní pedagogické nakladatelství.

   - Jazykové proměny v levém horním Poodří. Matice opavská, Opava 1946.

   - Pocta Františku Trávníčkovi a Františku Wollmannovi (spolu s A. Grundem, J. Kurzem). Komenium, Brno 1948.

   - Nové příspěvky k otázce polsko-českých vztahů v minulosti. Slavia, 20, 1950, 94–100.

   - Český jazyk na Moravě v 1. pol. 19. století. ČMM, 69, 1950, 407.

   - K nářečnímu výzkumu Valašska. Naše Valašsko, 13, 1950, 5–6.

   - Odraz života slezského lidu v jazyce. NŘ, 34, 1950, 107–109.

   - Teksty gwarowe z polsiego Sląnska (spolu s J. Bąkem). Slavia, 20, 1950–1951, 486–487 (pol.).


   Publikoval také v časopisech: Slezský sborník, Naše řeč, Slovo a slovesnost, Listy filologické, Slavie.


  • zaměstnání

   od roku 1929 středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Brně,
   22. 2. 1946 jmenován mimořádným profesorem pro obor slovanské jazykovědy na FF MU v Brně,
   od 1. října 1948 řádný profesor Masarykovy univerzity, na níž vykonával řadu vědeckých i pedagogických funkcí (vedoucí dialektologického oddělení Slovanského semináře; vedoucí katedry českého jazyka a literatury FF MU),
   místoředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze a zakladatel jeho brněnské pobočky

  • odborné a zájmové organizace

   Matice moravská (dialektologická komise, jazykovědný odbor),
   Společnost pro slovanský jazykozpyt,
   Slezský studijní ústav


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 69 hrob č. 24-25


  • poznámky

   osobní fond Adolfa Kellnera je uložen v Archivu Masarykovy univerzity (B 23)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Radoslav Večerka šedesátníkem"
   "Vzpomínka na prof. Adolfa Kellnera"
   "K dvojímu výročí profesora Adolfa Kellnera"
   "Za profesorem Dr. Adolfem Kellnerem"
   "Památce profesora Dr. Adolfa Kellnera"
   "Adolfu Kelnerovi : sborník jazykovědných studií"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Josef Skulina
   spolupráce Radoslav Večerka
   žák


  • partneři

   Anna Kellnerová (Krejčová)
   sňatek: 31. 12. 1933


  • děti

   Marta Kellnerová


  • rodiče

   Anna Kellnerová


  • ulice

   Marie Steyskalové
   bydliště v letech 1945–1953


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 05. 2016