doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.

* 15.4.1920 Brno – † 16.2.2013 Brno


archeolog, odborník v oblasti paleolitické archeologie
otec osobnosti: Jiří Valoch


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Svými archeologickými výzkumy v terénu se Valoch zasloužil o zásadní a zcela nové poznatky o osídlení Moravy (jeskyně Kůlna, Stránská skála, Bohunice).
Jeho výzkum při stavbě panelárny v Bohunicích umožnil vymezit další paleolitickou kulturu, jejíž název "bohunicien" roznesl jméno této brněnské čtvrti do celého světa.


cena města

Brna, za celoživotní přínos v oblasti historických a společenských věd (2011)


vzdělání

obecná, měšťanská a dvouletá veřejná obchodní škola v Brně (1926–1936),
navštěvoval přednášky prof. M. Šimka a prof. F. Kalouska na FF UJEP v Brně,
večerní škola pro pracující (1956 maturita),
1956–1959 FF UJEP v Brně, obor archeologie (externí studium),
1963 kandidát věd po řízení v Archeologickém ústavu ČSAV; 1992 zisk titulu DrSc. rozhodnutím vědecké rady MU v Brně; 1999 docent pravěké archeologie na FF MU v Brně


jiné pocty

Cena Jihomoravského kraje za práci v oblasti historické vědy (archeologie) 2011


dílo

celková bibliografie čítá 361 položek, jeho odborné články a statě byly prezentovány v řadě světových časopisů


zaměstnání

úředník v Republikánské lidové pojišťovně, Spojených UP závodech, vydavatelství Rudé právo-Rovnost v Brně (1936–1952),
práce na paleolitických výzkumech v Křížově jeskyni a Nové Drátenické (1949) a v Dolních Věstonicích (1950–1951),
Moravské museum v Brně (od roku 1952 odborná síla pro paleolit),
1965–1986 FF UJEP v Brně přednášky o paleolitu ČSSR,
v roce 1970 vyškrtnut ze strany a byl mu zamezen veškerý vědecký postup,
v roce 1986 odchod do důchodu, ale na zkrácený úvazek pracoval nadále


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5e, hrob č. 33; náhrobník vytvořil Jan Ambrůz (jako dar syna K. V.) 2016
osoby

Jan Ambrůz
vytvořil náhrobník v místě posledního odpočinku K.Valocha Vilém Gebauer
společně prováděli sběry a výkopy v Moravském krasu František Kalousek
profesorstavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 9. 2022
Výstava Valoch & Valoch
je mu věnována výstava
24. 1. 2012
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2011
jeden z oceněných


archeologické lokality

Borky
V roce 1936 prováděl na lokalitě sondáže a sběry. Cihelna Růženin dvůr
Zkoumal lokalitu. Červený kopec
místní název: Kohnova cihelna
Průběžne sledoval odkryvy na lokalitě.hub


Aktualizováno: 08. 11. 2023