Ing. František Wenzl, Dr. h. c.

* 28.4.1889 Unerázka (dnes obce Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy) – † 9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


agrární politik; teoretik a organizátor československého družstevnictví; pedagog; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


pseudonym

Umirázký


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 9. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravenvzdělání

obecná škola v Bezděčí,
gymnázium v Prostějově,
česká univerzita v Praze (moderní filologie)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (26. 10. 1946) - dr. h. c. in memoriam


jiné pocty

honoris causa in memoriam,
pamětní deska na hrobě v Unerázce,
pamětní deska ve vjezdu rodového statku, Unerázka čp. 8 (umístěna v květnu 2005)


dílo

zobrazit


zaměstnání

vědecky začal pracovat v literárně-historickém semináři prof. Jaroslava Vlčka,
po smrti bratra převzal rodinný statek v Unerázce a začal hospodařit - stal se profesorem hospodářské školy v Jevíčku (obdržel titul honorovaný docent Vysoké školy zemědělské v Brně)


odborné a zájmové organizace

Moravská jednota záložen, raiffeisenek a družstev v Brně (předseda),
Moravský svaz zemědělských a lesnických družstev (předseda),
Zemědělský svaz horských družstev (ustaven v roce 1923 v Jevíčku),
Elektrárenské družstvo v Unerázce (předseda),
Pastevní družstvo v Unerázce (předseda dozorčí rady),
Vodní družstvo v Unerázce,
Ústřední svaz čs. hospodářských společenstev v Brně (předseda),
Národní záložna zemědělská v Brně (předseda),
Moragro, ústředí hospodářských družstev v Brně (předseda)


poznámky

Původně se chtěl věnovat po vzoru svého předčasně zemřelého strýce Josefa Wenzla moderní filologii. První publikovanou prací byla studie ve Filologických listech v roce 1913 (K historii Pohorské vesnice od Boženy Němcové), řadu drobných studií literárně historických vydal i v roce 1914.
Po smrti mladšího bratra Huga v roce 1917 začal hospodařit na rodovém statku v Unerázce. Wenzlovým programem se stala výchova vzdělaného zemědělce, který se opírá o vědecké poznatky. Již v roce 1923 ustavil v Jevíčku Zemědělský svaz horských okresů. V roce 1924 byl zvolen členem představenstva Ústředního svazu českých hospodářských společenstev v Brně, od roku 1926 jeho předsedou (řádný člen hospodářského odboru Čs. akademie zemědělské v Praze).
V Unerázce se zasloužil o založení vodovodu, na jeho popud provedena elektrizace v okolí. V roce 1928 založil na Plechtinci družstevní mlýn a pekárnu; pastevní družstvo v Unerázce kultivovalo náhorní málo úrodné pozemky na žírné pastviny, kde byly postaveny stáje pro mladé koně a hovězí dobytek. Staral se o zvelebení chovu dobytka vepřového i hovězího, v Unerázce proto zřízeny stáje pro plemenné býky a kance, zavedena chlévní kontrola, opatřena řada společných strojů, pařáky na brambory. V kraji bylo zavedeno pokusnictví obilnářské a pícninářské. Velmi dbal o vzdělání jediného syna, který se měl stát pokračovatelem tradice hospodářů na rodovém statku.
K jeho zatčení došlo z podnětu SD, která jej obvinila, že poškodil německé rolníky z Městečka Trnávky, když přenesl rolnickou záložnu po okupaci pohraničí do Unerázky. Bránil také Němcům, aby se zmocnili zemědělského družstevnictví na Moravě. Proti předání Wenzla stannému soudu měli námitky někteří členové brněnského gestapa v čele s vedoucím referátu II/BM kriminálním komisařem Kurtem Leischkem. Na předání však trval vedoucí bezpečnostní policie a SD v Praze Horst Böhme a to rozhodlo. Wenzl byl zatčen 5. června a pro „schvalování atentátu“ 9. června popraven.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 10. 6. 1942, číslo kremace 5828.
osoby

Josef Wenzl
strýc, který Františka Wenzla ovlivnil


partneři

Vlasta Wenzlová (Fialová)
sňatek: 28. 10. 1915sourozenci

ulice

Georg-von-Schönerer-Strasse - třída Georga von Schönerera
bydliště v době popravy (dnes Mášova) U botanické zahrady
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Botanická)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Dominikánské náměstí 4/05 uctění památky oběti okupace - F. Wenzl
jiná realizace: Mášova 21/01
na Kamenu zmizelého je chyba v roce narození (-Menš)
oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
pamětní deska: Zemědělská 1/02


události

27. 6. 2016
Umístění dalších Kamenů zmizelých v Brně 10. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 9. 6. 1942
v protokolu uveden pod čísle 2298 g
9. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 9. června)
jeden z popravených


Menš, Mika, Han


Aktualizováno: 30. 06. 2022