Internetová encyklopedie dějin Brna

Ivo Krsek

  prof. PhDr. Ivo Krsek, DrSc.


  • * 6.6.1922 Hodonín – † 24.7.1993 Brno


  • historik umění, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, Protektorát, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   První profesorské řízení probíhající v letech 1968–1969 bylo neúspěšné kvůli nesouhlasu vysokoškolské komise KV KSČ JMK, fakultní i univerzitní vědecká rada stejně jako oborová komise Ministerstva školství přitom návrh na jmenování profesorem potvrdily.
   Druhé jmenovací řízení již bylo zkrácené (první dopis vedoucího katedry doc. Sedláře děkanu fakulty a Komisi pro nápravu křivd odeslán již 11. 12. 1989), došlo k uznání všech jeho dříve vykonaných částí včetně přednášky. Aktualizovány byly pouze příslušné podklady, zejména seznam publikační činnosti.
   Krsek se pokoušel také o vlastní malířskou tvorbu, za tím účelem navštěvoval večerní kursy kresby na Škole výtvarných umění v Brně. Soukromě studoval u Eduarda MilénaFrantiška Hlavici. Ovládal francouzštinu a němčinu (v ní i hojně publikoval), částečně angličtinu, ruštinu a italštinu.


  • bydliště

   Brno, Antonína Slavíka 15


  • vzdělání

   1933 ukončena obecná škola v Brně (zahájena v Hodoníně),
   1933–1941 klasické gymnázium v Brně,
   1941–1942 Škola uměleckých řemesel v Brně (obor malířství),
   1942–1943 jazyková škola (Berlitzova) v Brně a kurz pro výchovu kontrolních asistentů při VŠZ v Brně,
   1945–1949 FF MU (dějiny umění a klasická archeologie; státní zkouška nevykonána, studium zakončeno rigorozní zkouškou),
   1949 titul PhDr. v oboru dějiny umění + klasická archeologie,
   1960 CSc. v oboru historické vědy,
   1963 docent v oboru dějiny výtvarného umění,
   1986 DrSc. v oboru vědy o umění,
   1990 profesor v oboru dějiny umění.

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1982)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1943–1945 Zemědělský svaz chovatelů hospodářských zvířat na Moravě, Pilgramova 3, Brno (kontrolní asistent užitkovosti a dědičnosti hospodářského zvířectva),
   1949–1955 odborný asistent na UP v Olomouci, katedra dějin umění,
   1956–1963 odborný asistent Katedry dějin umění BU v Brně,
   1963–1987 docent dějin umění Katedry dějin umění UJEP v Brně,
   1990 profesor dějin umění na MU v Brně (od roku 1987 externí působení),
   1971–1975 proděkan pro studium při zaměstnání FF UJEP v Brně,
   1974–1986 vedoucí oddělení dějin výtvarného umění Katedry věd o umění UJEP v Brně,
   1974–1977 externí přednášející na UK v Praze (kurz evropského baroka).

  • politická orientace

   bez politické příslušnosti

  • odborné a zájmové organizace

   člen Českého národního komitétu dějin umění při CIHA,
   Svaz československých výtvarných umělců, Brno (člen Sekce teoretiků a historiků, člen výboru a předsednictva krajské organizace),
   člen redakční rady časopisu Umění (1971–1994),
   výkonný redaktor uměnovědné řady SPFFBU,
   člen vědecké rady Slezského muzea v Opavě a Vlastivědného muzea v Olomouci,
   člen stálé poroty pro udělování krajských cen v oblasti umění a vědy.


  • poznámky

   Jako historik umění se zabýval moravskou barokní malbou 17. a 18. století, především umělci z okruhu F. A. Maulbertsche a F. A. Sebastiniho (Ivo Krsek je mj. autorem monografií obou těchto osobností). Do sféry jeho odborného zájmu však spadala i tvorba představitelů evropské moderny (např. Claude Monet) a soudobých moravských, zvláště pak brněnských malířů (B. Lacina, J. Kubíček, E. Milén).
   Významné bylo jeho pedagogické působení na univerzitách v Olomouci, Praze a Brně. Právě s brněnskou univerzitou byl spojen téměř celý jeho profesní život. Pokračoval v tradici tzv. brněnské školy dějin umění a v 70. a 80. letech 20. století zdejší oddělení výtvarného umění vedl. Kromě toho spolupracoval s Ústavem dějin umění AV ČR a řadou českých muzeí a galerií (Národní galerie, Moravská galerie, Slezské muzeum).
   Byl členem redakčních rad významných oborových periodik (např. Umění) i domácích a mezinárodních profesních organizací.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Friedl
   pedagog na vysoké škole Gabriel Hejzlar
   pedagog na vysoké škole František Hlavica
   soukromý učitel Jaroslav Král
   soukromý učitel kresby Jánuš Kubíček
   osobní přítel
   další osoby (3)...


  • partneři

   Naděžda Krsková (Halfarová)
   sňatek: 2. 9. 1950


  • děti

   Martin Krsek
   Ivo Krsek


  • rodiče

   Rudolf Krsek
   Blažena Krsková (Voříšková)


  • sourozenci

   Vratislav Krsek


  • ulice

   Antonína Slavíka
   bydliště


  • školy

   Škola uměleckých řemesel Obchodní a živnostenské komory
   student


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 01. 06. 2020