prof. PhDr. Ivo Krsek, DrSc.

* 6.6.1922 Hodonín – † 24.7.1993 Brno


historik umění, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

První profesorské řízení probíhající v letech 1968–1969 bylo neúspěšné kvůli nesouhlasu vysokoškolské komise KV KSČ JMK, fakultní i univerzitní vědecká rada stejně jako oborová komise Ministerstva školství přitom návrh na jmenování profesorem potvrdily.
Druhé jmenovací řízení již bylo zkrácené (první dopis vedoucího katedry doc. Sedláře děkanu fakulty a Komisi pro nápravu křivd odeslán již 11. 12. 1989), došlo k uznání všech jeho dříve vykonaných částí včetně přednášky. Aktualizovány byly pouze příslušné podklady, zejména seznam publikační činnosti.
Krsek se pokoušel také o vlastní malířskou tvorbu, za tím účelem navštěvoval večerní kursy kresby na Škole výtvarných umění v Brně. Soukromě studoval u Eduarda Miléna a Františka Hlavici. Ovládal francouzštinu a němčinu (v ní i hojně publikoval), částečně angličtinu, ruštinu a italštinu.


bydliště

vzdělání

1933 ukončena obecná škola v Brně (zahájena v Hodoníně),
1933–1941 klasické gymnázium v Brně,
1941–1942 Škola uměleckých řemesel v Brně (obor malířství),
1942–1943 jazyková škola (Berlitzova) v Brně a kurz pro výchovu kontrolních asistentů při VŠZ v Brně,
1945–1949 FF MU (dějiny umění a klasická archeologie; státní zkouška nevykonána, studium zakončeno rigorozní zkouškou),
1949 titul PhDr. v oboru dějiny umění + klasická archeologie,
1960 CSc. v oboru historické vědy,
1963 docent v oboru dějiny výtvarného umění,
1986 DrSc. v oboru vědy o umění,
1990 profesor v oboru dějiny umění.


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1982)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1943–1945 Zemědělský svaz chovatelů hospodářských zvířat na Moravě, Pilgramova 3, Brno (kontrolní asistent užitkovosti a dědičnosti hospodářského zvířectva),
1949–1955 odborný asistent na UP v Olomouci, katedra dějin umění,
1956–1963 odborný asistent Katedry dějin umění BU v Brně,
1963–1987 docent dějin umění Katedry dějin umění UJEP v Brně,
1990 profesor dějin umění na MU v Brně (od roku 1987 externí působení),
1971–1975 proděkan pro studium při zaměstnání FF UJEP v Brně,
1974–1986 vedoucí oddělení dějin výtvarného umění Katedry věd o umění UJEP v Brně,
1974–1977 externí přednášející na UK v Praze (kurz evropského baroka).


politická orientace

bez politické příslušnosti


odborné a zájmové organizace

člen Českého národního komitétu dějin umění při CIHA,
Svaz československých výtvarných umělců, Brno (člen Sekce teoretiků a historiků, člen výboru a předsednictva krajské organizace),
člen redakční rady časopisu Umění (1971–1994),
výkonný redaktor uměnovědné řady SPFFBU,
člen vědecké rady Slezského muzea v Opavě a Vlastivědného muzea v Olomouci,
člen stálé poroty pro udělování krajských cen v oblasti umění a vědy.poznámky

Jako historik umění se zabýval moravskou barokní malbou 17. a 18. století, především umělci z okruhu F. A. Maulbertsche a F. A. Sebastiniho (Ivo Krsek je mj. autorem monografií obou těchto osobností). Do sféry jeho odborného zájmu však spadala i tvorba představitelů evropské moderny (např. Claude Monet) a soudobých moravských, zvláště pak brněnských malířů (B. Lacina, J. Kubíček, E. Milén).
Významné bylo jeho pedagogické působení na univerzitách v Olomouci, Praze a Brně. Právě s brněnskou univerzitou byl spojen téměř celý jeho profesní život. Pokračoval v tradici tzv. brněnské školy dějin umění a v 70. a 80. letech 20. století zdejší oddělení výtvarného umění vedl. Kromě toho spolupracoval s Ústavem dějin umění AV ČR a řadou českých muzeí a galerií (Národní galerie, Moravská galerie, Slezské muzeum).
Byl členem redakčních rad významných oborových periodik (např. Umění) i domácích a mezinárodních profesních organizací.osoby

Antonín Friedl
pedagog na vysoké škole Gabriel Hejzlar
pedagog na vysoké škole František Hlavica
soukromý učitel Jaroslav Král
soukromý učitel kresby Jánuš Kubíček
osobní přítel
další osoby (3)...


partneři

Naděžda Krsková (Halfarová)
sňatek: 2. 9. 1950


děti

Martin Krsek
Ivo Krseksourozenci

ulice

Antonína Slavíka
bydlištěstavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Studentský záznam


Aktualizováno: 25. 04. 2022