prof. PhDr. Josef Vachek, DrSc., dr. h. c.

* 1.3.1909 Praha – † 31.3.1996 Praha


anglista, bohemista, zakladatel anglické lingvistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a její čestný doktor


národnost

česká


zajímavé okolnosti

dlouholetý člen, čestný předseda a historiograf Pražského lingvistického kroužku


vzdělání

1919–1927 státní reálné gymnázium v Praze XII,
1927–1931 anglická a slovanská filologie a srovnávací jazykozpyt indoevropský na pražské FF, (1932 titul PhDr., 1945 habilitace pro obor anglického jazyka, 1946 profesor anglického jazyka)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (5. 6. 1991)


vyznamenání a pocty

Cena ČSAV za celoživotní dílo v oboru Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny (1968),
Zlatá medaile Dobrovského za zásluhu o rozvoj společenských věd (1974)


dílo

zabýval se fonologií a syntaxí češtiny a angličtiny, kontrastivní lingvistikou, obecnou lingvistikou a vztahem psaného a mluveného jazyka


zaměstnání

1931–1945 výuka na středních školách,
1945–1962 FF MU,
1962–1971 Ústav pro jazyk český ČSAV, přednášel též na univerzitě v Leidenu (1968–1969), na Filozofické fakultě UK v Bratislavě (1971–1974) a na Univerzitě P. J. Šafárika v Prešově (1974–1980)


odborné a zájmové organizace

Pražský lingvistický kroužek (čestný předseda),
Královská nizozemská akademie věd a umění,
The British Academy,
Academia Europea


poznámky

Anglista a obecný lingvista profesor Josef Vachek (1909–1996), významný a v celém odborném světě citovaný a uznávaný člen Pražského lingvistického kroužku, musel pro své náboženské přesvědčení v důsledku prověrek v padesátých letech odejít z FF MU, „aby neměl špatný vliv na studenty“ (doc. dr. Mirek Čejka - 20. 3. 2017).
osoby

Antonín Bartoněk
student
Jan Firbas
žák Alena Hájková
studentka na FF MU


partneři

Pavla Vachková (Antošová)
sňatek: 28. 10. 1948


Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022