Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský, CSc.

* 26.10.1926 Kutná Hora (ČSR) – † 21.1.2016 Banská Bystrica (Slovenská republika)


muzeolog, vysokoškolský pedagog a vědec


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


zajímavé okolnosti

mluvil plynule německy a velmi dobře anglicky, francouzsky a rusky


vzdělání

1946–1950 UK - obor filozofie a historie,
1957–1962 brněnská univerzita - obor hudební věda,
1958 brněnská univerzita - externí studium muzeologie,
1968 PhDr., 1970 CSc. pro obor muzikologie (v období normalizace neuděleno), 1993 titul doc. pro obor muzeologie MU


dílo

zobrazit


zaměstnání

Podlipanské muzeum v Českém Brodě,
Muzeum Antonína Dvořáka,
1952–1958 Hellichovo muzeum (dnešní Polabské muzeum - Poděbrady) – vedoucí,
1962–1991 MZM, vedoucí muzeologického oddělení

1965–1996 UJEP (dnes Masarykova univerzita) externí katedra muzeologie:
- vyučující (od roku 1991 vedoucí katedry)
- 1986–1997 Mezinárodní letní škola muzeologie ISSOM – hlavní organizátor


odborné a zájmové organizace

Svaz českých muzeí,
1968–1969 Svaz muzejních pracovníků,
člen a víceprezident ICOFOM,
Československý výbor ICOM (od rokku 1986),
Zväz múzeí na Slovensku (od roku 1989),
předseda Societas muselogica (1990),
Union of Museologists – od roku 2000 čestný člen


poznámky

Zbyněk Zbyslav Stránský patří k nejvýznamnějším osobnostem vědního oboru muzeologie.
V roce 1962 dal společně s Janem Jelínkem podnět ke zřízení samostatné externí katedry muzeologie na Filozofické fakultě UJEP v Brně, kterou později dlouhá léta vedl.
Díky jeho vědecké, pedagogické a ediční činnosti se jeho specifické pojetí muzeologie rozšířilo do zahraničí a ovlivnilo řadu osobností jakými byli např. Friedrich Waidacher, Katharina Flügel či Peter van Mensch.
Stránský participoval na aktivitách ICOFOM působící při Mezinárodní radě muzeí ICOM, podílel se na vydání mezinárodního slovníku Dictionarium museologicum a byl organizátorem Mezinárodní letní školy muzeologie ISSOM. Výrazně se podílel i na vydávání prvního teoretického muzeologického časopisu v tehdejším Československu – Muzeologických sešitů.


obrazy


osoby

Jan Jelínek
spolupracovník Vinoš Sofka
spolupráce v rámci ICOFOM a brněnské univerzity


partneři


Brachtlová, Kopečková


Aktualizováno: 04. 01. 2018