prof. PhDr. Josef Hrabák, DrSc.

* 3.12.1912 Brno – † 6.8.1987 Brno


významný literární vědec, profesor české a slovenské literatury na brněnské filozofické fakultě, vedoucí brněnského pracoviště Ústavu české a světové literatury ČSAV, člen korespondent ČSAV


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Člen redakční rady České literatury, Hosta do domu, Časopisu Matice moravské, Literatury ve škole. Redigoval List Sdružení moravských spisovatelů, Listy filologické, Památky staré literatury české.


bydliště

Brno, Březinova 16


vzdělání

1931–1935 FF MU - obor čeština-francouzština (1937 titul PhDr., 1946 docent, 1948 profesor, 1956 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Josefa Dobrovského,
Zlatá medaile UJEP v Brně,
Krajská cena Bedřicha Václavka


jiné pocty

v roce 1965 zvolen členem-korespondentem ČSAV


dílo

Jeho bibliografie čítá kolem 1500 položek, z toho přes 30 knih, řadu učebnic (poslední Úvod do teorie literatury - s V. Štěpánkem v roce 1987).
Ve svých pracích se zabýval téměř všemi obory literární vědy od historie (Dějiny české literatury, 1959) přes kritiku a teorii prózy (K morfologii současné prózy, 1969), versologii (Úvod do teorie verše, 1956; Studie o českém verši, 1959), komparatistiku až ke genologii.
Napsal také několik monografií (Rudolf Těsnohlídek, Karel Nový, František Kožík aj.), vydal i vlastní autobiografii Život s literaturou (1982).

Soupis jeho tištěných prací je uveden v Bibliografii díla Josefa Hrabáka (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972, 186 s., pokračování pro léta 1972–1981 v České literatuře, 30, 1982, s. 429–448 - sestavil Jan Veselý), její dokončení za léta 1982–1990 ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (D 39, 1992, s. 165–172) od Marie Krčmové.


zaměstnání

1935–1945 střední školy v Lipníku nad Bečvou a v Brně,
1945–1948 a 1953–1978 FF MU (v letech 1953–1970 vedoucí její katedry české literatury a literární vědy a v letech 1954–1960 její děkan),
1948–1953 PdF MU


odborné a zájmové organizace

Pražský lingvistický kroužek,
Literárněvědná společnost (předseda),
Svaz českých spisovatelů


hrob

Ústřední hřbitov v Brně, Vídeňská 96, skup. 12, hrob č. 107–109
osoby

Vladimír Stupka
kolega, přítel Bedřich Václavek
hovořil při odhalování jeho pamětní desky


ulice

Březinova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

27. 4. 1960
Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti
předseda
21. 5. 1949
Slavnostní odhalení pamětní desky Jiřího Mahena
soukromý docent pro obor starší české literatury na Masarykově univerzitě v Brně


Kal


Aktualizováno: 31. 07. 2019