Demetrius Reich

* 1580–1583 Brno – † koncem 1644 (?) Brno


brněnský měšťan, radní a písař v letech 1607–1619, v období 1622–1640 (?) císařský rychtář


šlechtický predikát

od roku 1618 z Reichenau


zajímavé okolnosti

Poslední Reichovo pořízení se pravděpodobně záhy ztratilo, neboť někdy na sklonku roku 1644 a na počátku roku 1645 naň činí reminiscenci dva přísežní svědkové a prokazují znění a věrohodnost odkazů, které již pro slabost sám Reich již nestačil zapsat.


bydliště

dům na Dolním trhu (dnes součást domu č. 13 náměstí Svobody) zdědil roku 1614 po svých sestrách


měšťan od

od roku 1602


vzdělání

bezpochyby absolvoval brněnskou latinskou školu


zaměstnání

roku 1605 se stal členem městské rady,
1608–1613 a 1616–1618 vykonával úřad komorníka,
1614–1616 společně s Kryštofem Kramerem byl pověřen výkonem úřadu "Buchhaltera" (městská účtárna); zároveň v letech 1607–1619 se podílel na vzniku 9 městských finančních knih,
v květnu roku 1619 byl jmenován do městské rady,
počátkem roku 1621 byli na základě císařského rozhodnutí do moravských královských měst dosazováni jako dozorčí orgán tzv. císařští rychtáři,
v letech 1621–1622 tento úřad v Brně zastával Václav Columban z Hochdamu a po jeho smrti, až do roku 1640, Demetrius Reich,
v roli císařského rychtáře hájil zájmy města, sužovaného zvláště v letech bezprostředně po nezdařeném protihabsburském povstání hospodářskou krizí


poznámky

Demetrius Reich je typickým představitelem konformního patricije před- a pobělohorské doby. Pokud na moravská královská města nedopadala tíha protireformačních opatření císařského dvora, demonstroval nepokrytě svoji příchylnost k luterské konfesi, a to naposledy roku 1602.
Současně v rodině panovala nutná dávka tolerance, neboť jedna ze sester se provdala za katolíka Mikuláše Černovského a druhá za ortodoxního luterána Urbana Schillera.
V průběhu prvního desetiletí 17. století mnozí z předních patricijů ve snaze uchránit své hospodářské a společenské výsady konvertovali ke katolické víře, stejně tak tomu bylo i v případě Demetria Reicha.události

6. 3. 1645
Oznámení úmrtí královského rychtáře
brněnský královský rychtář
22. 7. 1632
Žádost o uskladnění vína ve městě
císařský rychtář
3. 10. 1625
Prodej "regálu" muzikantům kardinála z Ditrichštejna
brněnský císařský rychtář


Jord


Aktualizováno: 09. 06. 2021