doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.

* 15.6.1933 Luhačovice (okres Zlín)


historik a vysokoškolský pedagog; zakladatel novověké diplomatiky na FF MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálné gymnázium v Uherském Brodě,
1952–1957 FF MU v Brně - obor archivnictví (1966 PhDr., 1967 CSc., 1992 doc.)


dílo

V rámci své pedagogické a odborné činnosti se zabýval diplomatikou, zejména obdobím Přemyslovců a dobou pobělohorskou se zvláštním zřetelem na novověké úřední revize a konfirmace středověkých listin. Naší novověké diplomatice dal základy metodické i materiálové. Zpracoval stěžejní kapitolu z novověké diplomatiky pro celostátní skripta (Česká královská kancelář a kancelářská nařízení jiných stěžejních institucí státní zeměpanské správy v letech 1526–1848, 1965), typologický a genetický rozbor uplatnil i u písemností moravského královského tribunálu (Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636–1749, 1969).
Na začátku 70. let přinesl pro diplomatiku zcela nové téma: raně novověké konfirmace středověkých listin.
Podílel se také na tvorbě Českého diplomatáře. Spolu se Sášou Duškovou dokončil vydání pátého dílu.
Rozsáhlé pedagogické činnosti se věnoval nejen v Brně, ale také na UP v Olomouci, kde učil v letech 1991–1993.


zaměstnání

od roku 1956 FF MU v Brně (nejprve v historickém ústavu a později po osamostatnění na Ústavu archivnictví a pomocných věd historických, 1994–2000 jeho vedoucí),
jeho působení na FF MU skončilo v červnu roku 2014


odborné a zájmové organizace

Matice moravská,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
Česká archivní společnost (od roku 2009 čestný člen),
oborová rada pro vědy historické (předseda od roku 1999)
osoby

Sáša Dušková
profesorka a spolupracovnice Jindřich Šebánek
profesor


události

4. 5. 2009
Dva Brňané se stali čestnými členy České archivní společnosti
jeden z oceněnýchhub, LucKub


Aktualizováno: 23. 02. 2024