prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.

* 17.5.1937 Šlapanice (okres Brno-venkov) – † 10.10.2022 Brno


kardiolog, pedagog; emeritní profesor LF MU


nej...

Brno: Jako první provedl v roce 1973 v Brně punkci jugulární žíly, která byla od té doby používána pro dočasnou srdeční stimulaci, odběr krve a urgentní medikamentózní léčbu, hemodynamické monitorování krevního tlaku a srdečního výdeje.


vzdělání

večerní studium gymnázia na Křenové v Brně (nemohl nastoupit na studium medicíny, protože neměl dělnický původ),
Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně (po roce přestoupil na vytouženou medicínu),
1957–1963 LF MU v Brně,
atestaci z vnitřního lékařství I. a II. stupně složil v letech 1967 a 1971, kardiologickou atestaci v roce 1977, kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1986,
v 90. letech obhájil habilitační práci a řádným profesorem pro obor vnitřní lékařství na LF MU byl jmenován v roce 1995


jiné pocty

cena roku Českého literárního fondu – sekce pro vědeckou a odbornou literaturu (se spolupracovníky, 1976),
Pamětní medaile a dedikační list při příležitosti výročí 100 let od založení LF MU (2019)


dílo

V roce 1969 byl iniciátorem budování koronární jednotky, jedné z prvních v ČSR. V roce 1976 byl jmenován krajským kardiologem JMK a ordinářem pro kardiologii. V roce 1984 zavedl v Brně monitorování EKG, poruch rytmu, srdeční ischemie pomocí Holterovy metody a v roce 1986 byl pověřen vedením koronární jednotky. Po vybudování Zdravotního střediska ve Šlapanicích zde zprovoznil kardiologickou ordinaci, kterou vedl až do roku 2010.
Vědecká a publikační činnost byla zaměřena na kardiologii, intenzivní péči o nemocné s akutním koronárním syndromem, dočasnou a trvalou kardiostimulaci, neinvazivní a invazivní diagnostiku poruch převodního srdečního systému, léčbu srdečních arytmií a vysokého krevního tlaku. Zaváděl nové katetrizační a léčebné metody u srdečního infarktu a poruch srdečního rytmu.
Publikoval více než 150 prací, v 65 je prvním autorem.


zaměstnání

plicní sanatorium v Krkonoších v Horním Maršově - lékař,
po ukončení vojenské služby nastoupil v roce 1964 na interní oddělení nemocnice v Kyjově,
od roku 1968 až do konce svého života pracoval na I. interní (dnes kardioangiologické) klinice LF MU ve FN u svaté Anny v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol (v mládí),
byl členem řady odborných společností a čestným členem ČKS


poznámky

jeho otec byl dentista, strýc externě přednášel na LF MU


soubory ke stažení

prameny, literatura

Www stránky

"Významné osobnosti"


LucKub


Aktualizováno: 13. 03. 2024