Encyklopedie dějin města Brna

Beda (kř. František) Dudík

  doc. Dr. phil Beda (kř. František) Dudík


  • * 29.1.1815 Kojetín (okr. Přerov) – † 18.1.1890 Rajhrad (okr. Brno-venkov)


  • významný moravský historik a vlastenec, rajhradský benediktin


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1853–1859 uspořádal Archiv řádu německých rytířů ve Vídni včetně kabinetu starožitností, mincí a pečetí (na žádost arciknížete Maxmiliána Josefa Habsburského, velmistra řádu)

  • příčina úmrtí

   druhý záchvat mrtvice


  • bydliště

   klášter Rajhrad, Brno


  • vzdělání

   1827–1833 piaristické gymnázium Kroměříž,
   1834–1835 filozofický ústav v Brně,
   1836 vstup do kláštera Rajhrad (klasická filologie a obecný dějepis),
   1836–1840 filozofická fakulta univerzity císaře Františka v Olomouci a současně teologický ústav v Brně - filosofie a teologie (v roce 1840 prohlášen doktorem filozofie vysvěcen na kněze)

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu Františka Josefa (1860)

  • jiné pocty

   čestný opat třebíčský (1884),
   pamětní deska na rodném domě v Kojetíně, odhalena v květnu 1990 ke 175. výročí narození a 100. výročí úmrtí


  • dílo

   zobrazit - Geschichte des Benediktiner - Stiftes Raygern im Markgrafthum Mähren (Dějiny benediktinského kláštera v Rajhradě), I. svazek 1849, II. svazek 1868.

   - Mährens Geschichts - Quellen. J. P. Ceroni's Handschriften - Sammlung, Brno 1850. (rukopisná sbírka J. P. Ceroniho).

   - Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, 1852 - celkový obraz knižní kořisti z našich zemí za třicetileté války.

   - Iter Romanum, 2 díly, 1855 - poznatky z historického bádání v Římě, prozkoumal přes 68 tisíc listin.

   - Mährens allgemeine Geschichte, Brno 1860–1888, 12 sv., do r. 1349 (česká verze s názvem Dějiny Moravy má 9 dílů a vycházela v letech 1871–1884).

   - Erinnerungen aus dem Feldzuge 1866 in Italien. Wien 1870.

   - Catalog der nationalen Hausindustrie und der Volkstrachten in Maehren, Brno 1873.

   - Kaiser - Reise nach dem Oriente, vydáno v císařské tiskárně jako soukromý tisk.

   - Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do r. 1621, vyšlo v Časopisu Matice moravské 1875.


  • zaměstnání

   1841–1849 profesor na Filozofickém ústavu v Brně, stolice klasické filologie (nástupce Řehoře Volného), dějepis, zeměpis, řečtina
   po 1848 vyšší gymnázium v Brně
   1855–1856 soukromý docent pro studium středověkých pramenů na univerzitě ve Vídni,
   1859 jmenován stavovským historiografem moravským,
   1859 univerzita Vídeň (docent),
   1866 přidělen a frontu do Itálie jako historik a válečný zpravodaj


  • hrob

   benediktinský klášter v Rajhradě (pohřben 20.1.1890)


  • poznámky

   Narodil se jako nejstarší z devíti dětí. Jeho učitelem dějepisu na brněnském filozofickém ústavu byl významný historik a topograf, rajhradský benediktin Řehoř Volný. Po vstupu do benediktinského řádu přijal řeholní jméno Beda po anglickém teologu a historikovi.
   V roce 1846 mu byly na filozofickém učilišti v Brně povoleny veřejné, ale bezplatné přednášky o českém jazyce a literatuře s právem veřejných zkoušek. V revolučních dnech 1848 si jej zvolila studentská setnina za vrchního velitele. Po potlačení revoluce byl nucen odejít na čas do ústraní svého kláštera. Od smrti moravského historiografa Antonína Bočka v roce 1847 se s velkým zájmem ucházel o tuto funkci s cílem sepsat dějiny Moravy.
   V roce 1851 vyslán moravským zemským výborem do Švédska, aby zjistil rozsah a obsah knižní kořisti odvezené koncem třicetileté války z Čech a Moravy, a prozkoumal možnosti jejího vrácení. V Římě (v letech 1852–1853) se zasloužil o provedení vykopávek v kostele sv. Klimenta, při nichž byly objeveny vzácné fresky s cyrilometodějskou tématikou.
   V prvním díle německy psaných dějin Moravy správně uvedl, že pro ztotožnění současného Velehradu s Veligradem velkomoravským neexistují žádné pramenné podklady, moravskou veřejností byl za to ostře kritizován, byl mu vytýkán nedostatek vlastenectví, patrně pod vlivem církevních kruhů pak toto tvrzení odvolal.
   V roce 1869 provázel císaře Františka Josefa I. na cestě k otevření Suezského průplavu. Na svých cestách do Ruska byl pověřován diplomatickými posláními. V roce 1873 zástupcem Moravy na vídeňské výstavě - organizoval národopisnou expozici a napsal k ní katalog, uspořádal zde výstavu starých tisků a pečetí.
   Roku 1873 přednášel na mezinárodním archeologickém kongresu v Kyjevě, v roce 1876 přednášel na antropologickém a prehistorickém kongresu v Budapešti.
   V červnu 1878 se úspěšně završila jeho dlouholetá snaha o navrácení některých českých rukopisů ze Švédska, osobně jich ve Stockholmu převzal 23: např. Legenda o sv. Kateřině, tzv. Bible lobkovická, Bible Bočkovská atd.
   Po roce 1880 se počínaly projevovat zdravotní potíže. Roku 1881 se zúčastnil pouti do Říma, při níž se pravděpodobně nakazil malárií, v roce 1888 utrpěl první záchvat mrtvice, po němž zůstal ochrnutý na pravou polovinu těla.


  • obrazy

   img0025.jpg


  • pojmenované ulice

   Dudíkova (Řečkovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Rajhradský benediktin František Beda Dudík"
   "Poznámky k životu a dílu moravského historiografa Bedy Dudíka K 200. výročí narození rajhradského benediktina"
   "K počátkům vědecké činnosti rajhradského benediktina a moravského historika Františka Bedy Dudíka (1815–1890)"
   "In omnibus glorificetur Deus / Dvě stě let od povýšení na opatství / katalog k výstavě"
   "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Moravský historiograf Beda Dudík"
   "První knihovědná práce Bedy Dudíka"
   "Ke dvěma výročím moravského historiografa Bedy Dudíka"
   "Ottův slovník naučný"
   "Osobní fond (benediktini Rajhrad)"
   "Biografický slovník archivářů českých zemí"


  • osoby

   Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda
   řádový spolubratr Maurus Kinter
   řádový spolubratr Viktor Schlossar
   řádový spolubratr


  • rodiče

   Vincenc Dudík
   Magdalena Dudíková (Firmianová)


  • sourozenci

   Antonín Dudík
   Eduard Dudík


  • události

   13. 11. 2014
   Výstava Navrácená švédská kořist
   historik
   23. 8. 1850
   Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
   zakládající člen


  • autor

   Jord, Los


Aktualizováno: 18. 06. 2018

Beda Dudík. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 303.