Internetová encyklopedie dějin Brna

Beda (kř. František) Dudík

  doc. Dr. phil Beda (kř. František) Dudík


  • * 29.1.1815 Kojetín (okr. Přerov) – † 18.1.1890 Rajhrad (okr. Brno-venkov)


  • významný moravský historik a vlastenec, rajhradský benediktin


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1853–1859 uspořádal Archiv řádu německých rytířů ve Vídni včetně kabinetu starožitností, mincí a pečetí (na žádost arciknížete Maxmiliána Josefa Habsburského, velmistra řádu)

  • příčina úmrtí

   druhý záchvat mrtvice


  • bydliště

   klášter Rajhrad, Brno


  • vzdělání

   1827–1833 piaristické gymnázium Kroměříž,
   1834–1835 filozofický ústav v Brně,
   1836 vstup do kláštera Rajhrad (klasická filologie a obecný dějepis),
   1836–1840 filozofická fakulta univerzity císaře Františka v Olomouci a současně teologický ústav v Brně - filosofie a teologie (v roce 1840 prohlášen doktorem filozofie vysvěcen na kněze)

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu Františka Josefa (1860)

  • jiné pocty

   čestný opat třebíčský (1884),
   pamětní deska na rodném domě v Kojetíně, odhalena v květnu 1990 ke 175. výročí narození a 100. výročí úmrtí


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1841–1849 profesor na Filozofickém ústavu v Brně, stolice klasické filologie (nástupce Řehoře Volného), dějepis, zeměpis, řečtina
   po 1848 vyšší gymnázium v Brně
   1855–1856 soukromý docent pro studium středověkých pramenů na univerzitě ve Vídni,
   1859 jmenován stavovským historiografem moravským,
   1859 univerzita Vídeň (docent),
   1866 přidělen a frontu do Itálie jako historik a válečný zpravodaj


  • hrob

   benediktinský klášter v Rajhradě (pohřben 20.1.1890)


  • poznámky

   Narodil se jako nejstarší z devíti dětí. Jeho učitelem dějepisu na brněnském filozofickém ústavu byl významný historik a topograf, rajhradský benediktin Řehoř Volný. Po vstupu do benediktinského řádu přijal řeholní jméno Beda po anglickém teologu a historikovi.
   V roce 1846 mu byly na filozofickém učilišti v Brně povoleny veřejné, ale bezplatné přednášky o českém jazyce a literatuře s právem veřejných zkoušek. V revolučních dnech 1848 si jej zvolila studentská setnina za vrchního velitele. Po potlačení revoluce byl nucen odejít na čas do ústraní svého kláštera. Od smrti moravského historiografa Antonína Bočka v roce 1847 se s velkým zájmem ucházel o tuto funkci s cílem sepsat dějiny Moravy.
   V roce 1851 vyslán moravským zemským výborem do Švédska, aby zjistil rozsah a obsah knižní kořisti odvezené koncem třicetileté války z Čech a Moravy, a prozkoumal možnosti jejího vrácení. V Římě (v letech 1852–1853) se zasloužil o provedení vykopávek v kostele sv. Klimenta, při nichž byly objeveny vzácné fresky s cyrilometodějskou tématikou.
   V prvním díle německy psaných dějin Moravy správně uvedl, že pro ztotožnění současného Velehradu s Veligradem velkomoravským neexistují žádné pramenné podklady, moravskou veřejností byl za to ostře kritizován, byl mu vytýkán nedostatek vlastenectví, patrně pod vlivem církevních kruhů pak toto tvrzení odvolal.
   V roce 1869 provázel císaře Františka Josefa I. na cestě k otevření Suezského průplavu. Na svých cestách do Ruska byl pověřován diplomatickými posláními. V roce 1873 zástupcem Moravy na vídeňské výstavě - organizoval národopisnou expozici a napsal k ní katalog, uspořádal zde výstavu starých tisků a pečetí.
   Roku 1873 přednášel na mezinárodním archeologickém kongresu v Kyjevě, v roce 1876 přednášel na antropologickém a prehistorickém kongresu v Budapešti.
   V červnu 1878 se úspěšně završila jeho dlouholetá snaha o navrácení některých českých rukopisů ze Švédska, osobně jich ve Stockholmu převzal 23: např. Legenda o sv. Kateřině, tzv. Bible lobkovická, Bible Bočkovská atd.
   Po roce 1880 se počínaly projevovat zdravotní potíže. Roku 1881 se zúčastnil pouti do Říma, při níž se pravděpodobně nakazil malárií, v roce 1888 utrpěl první záchvat mrtvice, po němž zůstal ochrnutý na pravou polovinu těla.


  • obrazy

   img0025.jpg


  • pojmenované ulice

   Dudíkova (Řečkovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda
   řádový spolubratr Maurus Kinter
   řádový spolubratr Viktor Schlossar
   řádový spolubratr


  • rodiče

   Vincenc Dudík
   Magdalena Dudíková (Firmianová)


  • sourozenci

   Antonín Dudík
   Eduard Dudík


  • události

   13. 11. 2014
   Výstava Navrácená švédská kořist
   historik
   23. 8. 1850
   Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
   zakládající člen


  • autor

   Jord, Los


Aktualizováno: 28. 01. 2020

Beda Dudík. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 303.