Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Kalousek

  prof. PhDr. František Kalousek


  • * 20.12.1901 Bučovice – † 5.4.1988 Brno


  • archeolog se zaměřením na slovanskou archeologii, prehistorik, vysokoškolský pedagog, iniciátor výzkumu velkomoravského hradiska na Pohansku


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   jako vedoucí katedry prehistorie na FF MU v Brně (od roku 1958) přebudoval tuto katedru a vytvořil tak pedagogicko-výzkumné pracoviště s terénními expedicemi na stálých výzkumech (Znojmo-Hradiště, od roku 1958 Pohansko, od roku 1964 Těšetice-Kyjovice)


  • bydliště

   Bučovice:
   - Trávnická ulice (1901–1925)
   - Legionářská ulice (1925–1940)

   Slavkov u Brna, Bučovská ulice (1940–1945)

   Brno:
   - Wurmova 5 (1945–1950)
   - Havlíčkova ulice (1950–1954)
   - třída Obránců míru 103 (od roku 1954)

  • čestný občan

   čestný občan města Břeclavi (1978)


  • vzdělání

   1932–1938 FF MU v Brně (externě) - obor archeologie, historie, dějiny umění (1945 titul PhDr.)

  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná plaketa Moravského muzea (1968),
   Zlatá pamětní medaile UJEP Brno (1971),
   Pamětní medaile k 50. výročí KSČ (1971),
   Pamětní medaile k 25. výročí Února (1973)

  • jiné pocty

   zasloužilý učitel (1967)


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Archeologická reservace Břeclav-Pohansko, Mikulov 1963.

   - Velkomoravské hradiště Pohansko, Brno 1970.

   - Břeclav-Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u Kostela, Brno 1971.

   - K otázce sídlišť lidu šňůrové keramiky na Moravě a ve střední Evropě vůbec, Památky archeologické 42, 1939–1946, 143–144.

   - K otázce původu kultury se šňůrovou keramikou, Ročenka PedF MU 1947, 192–144.

   - Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě, Sborník prací FF BU 4/C 2, 1955, 9–30.

   - Lid se zvoncovitými poháry na Bučovsku, Časopis Matice moravské 41, 1956, 53–100.

   - Velkomoravské mohylové pohřebiště v Boršicích u Buchlovic, Sborník prací FF BU 7/ E3, 1958, 75–85.

   - Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavě, Archeologické rozhledy 12, 1960, 505–530.

   - Die grossmaehrische Burgwallstadt Břeclav-Pohansko, Sborník prací FF BU 9/E5, 1960, 5–22.

   - K historii objevu velkomoravského města na Pohansku u Břeclavy, Sborník ČSSA I, 1961, 33–38.

   Jeho cenná disertace o moravské šňůrové keramice zůstala bohužel z technických příčin v rukopise.


  • zaměstnání

   1922–1946 učitel dějepisu, zeměpisu a češtiny na školách na Kyjovsku a Slavkovsku, v Bučovicích (od roku 1927), ve Slavkově (1940–1945), v Brně-Husovicích,
   asistent Ústavu prehistorie a protohistorie na FF MU (již v roce 1945),
   1946–1953 PedF MU: mimořádný profesor, děkan (1950–1952), zřídil zde pravěké oddělení historického semináře (1949–1951), zároveň přednášel na FF MU v Brně,
   1954–1971 FF MU v Brně: vedoucí katedry prehistorie (1958–1970), po penzionování jako odborný pracovník specialista (do roku 1976)

  • politická orientace

   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel Moravského archeologického klubu (1940–1950),
   Sokol,
   Muzejní spolek v Bučovicích,
   Společnost československých prehistoriků,
   redigoval první svazky Zpráv ČSSA (1957–1959),
   Československá společnost archeologická


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 46, hrob č. 134


  • poznámky

   zabýval se nejprve pozdním eneolitem, později také velkomoravským obdobím - zejména opevněnými centry na jižní Moravě


  • obrazy

   img10318.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Před deseti lety zemřel profesor František Kalousek"
   "Dvě výročí moravské archeologie"
   "Sté výročí narozenin prof. Františka Kalouska"
   "Vzpomínky na výzkum ve Znojmě-Hradišti"
   "František Vildomec (1878–1975). Vědomil Vildomec (1921–1998)"
   "Sedmdesátiny prof. PhDr. Františka Kalouska"
   "Pohanské výzkumy slaví padesátku"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Bořivoj Dostál
   student Miroslav Chleborád
   spolupracovník při archeologických výzkumech Radko Martin Pernička
   spolupracovník a nástupce (vedoucí katedry prehistorie na FF MU v Brně) Alois Procházka
   spolupracovník při archeologických výzkumech Karel Valoch
   student


  • partneři

   Františka Kalousková (Langová)
   sňatek: 25. 7. 1925 (manželství rozloučeno 5. 6. 1939)
   (první manželka)
   Eugenie Kalousková (Wenzelová)
   sňatek: 4. 7. 1940
   (druhá manželka)


  • rodiče

   František Kalousek
   Kalousková (Brychtová)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12434, Matrika narozených Bučovice 1881–1901, s. 458.


  • archeologické výzkumy

   1954 Povrchová prospekce 1954


  • autor

   MŠ, Kal


Aktualizováno: 15. 12. 2018

František Kalousek na výzkumu na Pohansku u Břeclavi, který vedl. Zdroj: Pohanské výzkumy slaví padesátku, In: RegioM, 2009, 1, Mikulov 2009, s. 93.