prof. MUDr. Ludvík Havlásek, DrSc.

* 13.7.1901 Brno-Jehnice – † 19.1.1964 Brno


profesor gynekologie a porodnictví, mistr vysokých kleští


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Člen komisí:
- zemská programová a plánovací, poradenská pro ústavy komise péče o mládež
- porodnicko-gynekologická
- zdravotně-technická
- pro otázky populační
- Ústřední komise pro otázky populační MZ v Praze.

30. 9. 1946 Soudní lékařská rada,
22. 4. 1947 Zemská zdravotnická rada pro zemi Moravskoslezskou,
1952–1955 předseda komise pro výzkum Ochrana žen při práci v průmyslu a zemědělství,
27. 2. 1953 člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví,
1954 člen Hlavní problémové komise MZ pro výzkum v oboru Péče o matku a dítě.

Přednášel v Poznani (1933), v Curychu (1934), v Bruselu (1936), v Amsterodamu (1938); 1. 5. 1940 odešel z Brna na primariát v Uherském Hradišti, kde vybudoval nové porodnicko-gynekologické oddělení a do roku 1945 ho vedl.


bydliště

Brno-Jehnice, Blanenská 5
Brno:
- Obilní trh 15
- Sedlákova 46


vzdělání

1920 České státní gymnázium Brno,
1920–1926 LF MU Brno,
1927 fysikální zkouška, studijní pobyty u prof. Jerrieho a prof. Trapla v Praze

1932–1938 studijní pobyty Curych, Bern, Lausanne, Lipsko, Würzburg, Varšava, Poznaň, Krakov, Brusel, Lovaň, Amsterodam - porodnictví, gynekologie, onkologie, radiologie, rentgenologie, Ženeva, Basilej, Berlín, Hamburk, Frankfurt, Kolín nad Rýnem

1936 Mezinárodní gynekologický a porodnický kurz v Berlíně,
1938 koloskopický kurz u prof. Hinselmanna v Hamburku-Altoně

18. 2. 1939 habilitace na LF MU pro obor porodnictví a gynekologie,
1955 titul DrSc. - prominuta obhajoba disertační práce


dílo

Přednesl více než 600 přednášek, 30 osvětových do rozhlasu.
Napsal 70 vědeckých prací, 12 referátů, 21 odborných životopisných studií, 40 populárně-vědeckých prací (údaje jsou do roku 1955).


zaměstnání

během studia (1921–1924) demonstrátor Ústavu pro normální anatomii,
15. 2. 1926 – 1928 sekundární lékař Zemské nemocnice v Brně,
1928–1940 porodnicko-gynekologická klinika MU - asistent,
1939–1940 vedoucí gynekologicko-porodnické kliniky v Zemské porodnici v Brně,
1942-1943 zakladatel porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice v Uherském Hradišti
1945 soukromý docent,
26. 6. 1945 primář Zemského oddělení v Zemské porodnici,
1. 10. 1945 mimořádný profesor,
10. 5. 1946 suplující profesor na Vysoké škole politické a sociální v Brně pro obor eugeniky a porodnictví,
21. 12. 1946 zemský vrchní zdravotnický rada,
25. 4. 1946 vedoucí kliniky Masarykovy univerzity v Brně,
14. 5. 1946 – 1948 ředitel Zemské porodnice v Brně,
1. 8. 1947 – 31. 7. 1948 ředitel Státního ústavu pro vzdělání a výcvik porodních asistentek


odborné a zájmové organizace

Čs. společnost porodnická a gynekologická v Praze (1928–1953),
Čs. rentgenologická společnost,
Spolek českých lékařů v Brně,
Brněnská odbočka Spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů,
člen výboru brněnské župy čes. lék. v Brně (1929–1936)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 389


poznámky

V roce 1933 se účastnil přípravných prací na zřízení Domu útěchy v Brně; roku 1934 zorganizoval a vybudoval Poradnu sociálně zdravotní péče o zdrženlivost.
V roce 1928 spolupracoval při výstavě Zdraví na Výstavě soudobé kultury v Brně; v letech 1841–1952 předsedal Zemskému sboru Čs. abstinentního svazu v Brně; 1951 člen stálého poradního sboru pro boj proti alkoholismu při MZ; 1923 předseda Čs. sjezdu abstinentní mládeže ve Znojmě; 1926–1938 podílel se na protialkoholních výstavách na Moravě jako člen kuratoria Poradny sociálně zdravotní péče o zdrženlivost; 1942–1945 předseda Okresního odboru Ochrany matek a dětí v Uherském Hradišti; 1940 sestavil a rozeslal Sociálně zdravotní memorandum ku státním a veřejným činitelům.pojmenované ulice

Havláskova (Jehnice)osoby

Jaroslav Roubal
L. Havlásek byl svědkem sňatku J. Roubala
ulice

Sedlákova
bydliště Blanenská
rodný dům (tehdy Jehnice čp. 24) Obilní trh
bydliště doložené v roce 1933


stavby

Klinika plastické chirurgie
Berkova 34/1204
externí spolupracovník Navrátilova sanatoria
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17692, Matrika narozených Brno-Řečkovice, sv. Vavřinec 1896–1910, s. 399.


Lin, Menš


Aktualizováno: 20. 05. 2022