Florián Bayer

* 29.6.1902 Kopřivnice, okr. Nový Jičín – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941, vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Moravská Ostrava, Valdštejnova ulice (za okupace)


vzdělání

obecná a měšťanská škola v Kopřivnici,
v letech 1916–1919 navštěvoval II.– IV. třídu reálného gymnázia a poté učitelský ústav v Příboře, kde maturoval v roce 1923


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

dne 1. září 1946 byla na budově Obecné školy v Karviné-Hranicích odhalena pamětní deska dvěma učitelům, kteří zde učili a padli v boji proti nacismu – Floriánu Bayerovi a Karlu Dvořáčkovi,
jméno Floriána Bayera najdeme i na pamětní desce ve vestibulu Masarykova gymnázia v Příboře a na pomníku padlých v první a druhé světové válce v Kopřivnici,
v den výročí jeho 90. narozenin, 29. června 1992, mu byla na tehdejší pomocné, nyní Základní škole v Kopřivnici na Štramberské ulici čp. 189, odhalena pamětní deska


zaměstnání

učit začal dne 1. září 1923 na III. české státní Obecné škole v Karviné – Hranicích,
1925–1926 vojenská základní služba,
poté krátce vyučoval na Obecné škole v Novém Bohumíně,
posledně řídící učitel, pomocná škola ve Slezské Ostravě


odborné a zájmové organizace

Sokol, Klub čs. turistů, horolezecký spolek James, Slezská matice osvěty lidové, Čs. červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulóze, pěvecký spolek Smetana


hrob

hřbitov Kopřivnice (kenotaf)


pojmenováno

- na památku Floriána Bayera založilo 4. března 1946 Kuratorium pro mládež duševně úchylnou ve Slezské Ostravě Bayerův fond, z jehož prostředků byl uskutečněn Bayerův životní sen – vybudovat zemský ústav pro takto postiženou mládež
- Florián Bayer rovněž patří mezi významné osobnosti města Kopřivnice - dne 27. června 2014 město Kopřivnice ocenilo jeho pedagogickou, společenskou a odbojovou činnost tím, že škola byla slavnostně přejmenována s účinností od 1. července 2014 na Základní školu Floriána Bayera


poznámky

Od zahájení svého působení ve školství se zajímal o problematiku výchovy dětí z rodin sociálně slabých nebo zaostalých a v roce 1926 složil zkoušku pro vyučování na pomocných školách.
Od září 1926 nastoupil jako učitel v pomocné třídě na II. české státní Obecné škole v Karviné. Počátkem roku 1930 se stal řídícím učitelem samostatné dvojtřídní Pomocné školy v Karviné. V následujícím roce prosadil zřízení internátu při této škole. Při škole byla rovněž poradna pro volbu povolání.
V roce 1937 uspořádal výstavu pomocného školství v Karviné. Na podzim 1938 po okupaci Karviné Poláky přestěhoval školu, tehdy již čtyřtřídní, i s internátem do Slezské Ostravy.
Za okupace bydlel v Moravské Ostravě ve Valdštejnově ulici.

Věnoval se pedagogické a osvětové činnosti seznamující veřejnost s posláním pomocných škol. Byl členem okresní péče o mládež. Protože si povšiml značného počtu duševně postižených na Lašsku a Valašsku, usiloval o nápravu. O otázkách péče o tyto děti psal v měsíčníku pro duševní hygienu Duše, v časopise Úchylná mládež a dalších.
V roce 1940 založil společně s MUDr. Vomelou a MUDr. Charvátem Vědeckou společnost pro výzkum endemické degenerace na Lašsku a Valašsku. Společnost zjišťovala stav této degenerace v jednotlivých obcích této oblasti a vytvářela podklady pro projekt protiopatření. Je proto uznáván jako průkopník, organizátor a zakladatel speciální pedagogiky a pomocného školství v našem regionu.

Zapojen do odbojové organizace Obrana národa, podílel se na organizování ilegálních přechodů osob do emigrace přes Polsko nebo Slovensko hlavně v létě 1939. Patřil k těm obětavým občanům, kteří pomáhali čtyřem českým výsadkářům ze Sovětského svazu, členům druhé skupiny výsadku S–1. Tato zpravodajská a diverzní skupina vybavená vysílačkou byla shozena 9. září 1941 u Kroměříže. Vysílačku se jim podařilo uschovat u rodiny tehdejšího podplukovníka Ludvíka Svobody v Dřínově. Během doby se velitel skupiny npor. Bohuslav Němec přemístil na Ostravsko, kde mu jeho spolupracovníci zajišťovali úkryt.
Asi 14 dnů pobýval také v Mariánských Horách u učitele a akademického malíře Bohumila Chlebovského, rovněž kopřivnického rodáka, který mu potom zprostředkoval spojení na Floriána Bayera. Florián Bayer mu poskytl úkryt v jednom pokoji v podkroví školy na Slezské Ostravě. Zde pobýval asi sedm až deset dnů. Když tento úkryt prozradil při výslechu na gestapu bratr jednoho z výsadkářů, byl Florián Bayer 1. listopadu zatčen a nadporučík Němec o dva dny později. Chlebovskému se podařilo uprchnout, skrýval se v beskydských horách, v Kopřivnici a posléze od konce roku 1942 na Slovensku.
Florián Bayer byl do 10. listopadu 1941 vězněn v Moravské Ostravě, potom v Brně v Kounicových kolejích. Odsouzen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941 za pomoc výsadkové skupině ze SSSR k trestu smrti. Soud tehdy během jednoho dne uložil trest smrti 35 osobám.
Počátkem února 1942 byl Florián Bayer převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl 7. května 1942 zastřelen.
(Informace pro naši encyklopedii podstatným způsobem doplnil dr. Milan Chalupa, děkujeme.)
osoby

Karel Dvořáček
spolupracovník ve školeosoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 22. 12. 1941


Menš


Aktualizováno: 01. 05. 2020