Internetová encyklopedie dějin Brna

Florián Bayer

  Florián Bayer


  • * 29.6.1902 Kopřivnice, okr. Nový Jičín – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941, vykonán kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Moravská Ostrava, Valdštejnova ulice (za okupace)


  • vzdělání

   obecná a měšťanská škola v Kopřivnici,
   v letech 1916–1919 navštěvoval II.– IV. třídu reálného gymnázia a poté učitelský ústav v Příboře, kde maturoval v roce 1923

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   dne 1. září 1946 byla na budově Obecné školy v Karviné-Hranicích odhalena pamětní deska dvěma učitelům, kteří zde učili a padli v boji proti nacismu – Floriánu Bayerovi a Karlu Dvořáčkovi,
   jméno Floriána Bayera najdeme i na pamětní desce ve vestibulu Masarykova gymnázia v Příboře a na pomníku padlých v první a druhé světové válce v Kopřivnici,
   v den výročí jeho 90. narozenin, 29. června 1992, mu byla na tehdejší pomocné, nyní Základní škole v Kopřivnici na Štramberské ulici čp. 189, odhalena pamětní deska


  • zaměstnání

   učit začal dne 1. září 1923 na III. české státní Obecné škole v Karviné – Hranicích,
   1925–1926 vojenská základní služba,
   poté krátce vyučoval na Obecné škole v Novém Bohumíně,
   posledně řídící učitel, pomocná škola ve Slezské Ostravě

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol, Klub čs. turistů, horolezecký spolek James, Slezská matice osvěty lidové, Čs. červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulóze, pěvecký spolek Smetana


  • hrob

   hřbitov Kopřivnice (kenotaf)

  • pojmenováno

   - na památku Floriána Bayera založilo 4. března 1946 Kuratorium pro mládež duševně úchylnou ve Slezské Ostravě Bayerův fond, z jehož prostředků byl uskutečněn Bayerův životní sen – vybudovat zemský ústav pro takto postiženou mládež
   - Florián Bayer rovněž patří mezi významné osobnosti města Kopřivnice - dne 27. června 2014 město Kopřivnice ocenilo jeho pedagogickou, společenskou a odbojovou činnost tím, že škola byla slavnostně přejmenována s účinností od 1. července 2014 na Základní školu Floriána Bayera


  • poznámky

   Od zahájení svého působení ve školství se zajímal o problematiku výchovy dětí z rodin sociálně slabých nebo zaostalých a v roce 1926 složil zkoušku pro vyučování na pomocných školách.
   Od září 1926 nastoupil jako učitel v pomocné třídě na II. české státní Obecné škole v Karviné. Počátkem roku 1930 se stal řídícím učitelem samostatné dvojtřídní Pomocné školy v Karviné. V následujícím roce prosadil zřízení internátu při této škole. Při škole byla rovněž poradna pro volbu povolání.
   V roce 1937 uspořádal výstavu pomocného školství v Karviné. Na podzim 1938 po okupaci Karviné Poláky přestěhoval školu, tehdy již čtyřtřídní, i s internátem do Slezské Ostravy.
   Za okupace bydlel v Moravské Ostravě ve Valdštejnově ulici.

   Věnoval se pedagogické a osvětové činnosti seznamující veřejnost s posláním pomocných škol. Byl členem okresní péče o mládež. Protože si povšiml značného počtu duševně postižených na Lašsku a Valašsku, usiloval o nápravu. O otázkách péče o tyto děti psal v měsíčníku pro duševní hygienu Duše, v časopise Úchylná mládež a dalších.
   V roce 1940 založil společně s MUDr. Vomelou a MUDr. Charvátem Vědeckou společnost pro výzkum endemické degenerace na Lašsku a Valašsku. Společnost zjišťovala stav této degenerace v jednotlivých obcích této oblasti a vytvářela podklady pro projekt protiopatření. Je proto uznáván jako průkopník, organizátor a zakladatel speciální pedagogiky a pomocného školství v našem regionu.

   Zapojen do odbojové organizace Obrana národa, podílel se na organizování ilegálních přechodů osob do emigrace přes Polsko nebo Slovensko hlavně v létě 1939. Patřil k těm obětavým občanům, kteří pomáhali čtyřem českým výsadkářům ze Sovětského svazu, členům druhé skupiny výsadku S–1. Tato zpravodajská a diverzní skupina vybavená vysílačkou byla shozena 9. září 1941 u Kroměříže. Vysílačku se jim podařilo uschovat u rodiny tehdejšího podplukovníka Ludvíka Svobody v Dřínově. Během doby se velitel skupiny npor. Bohuslav Němec přemístil na Ostravsko, kde mu jeho spolupracovníci zajišťovali úkryt.
   Asi 14 dnů pobýval také v Mariánských Horách u učitele a akademického malíře Bohumila Chlebovského, rovněž kopřivnického rodáka, který mu potom zprostředkoval spojení na Floriána Bayera. Florián Bayer mu poskytl úkryt v jednom pokoji v podkroví školy na Slezské Ostravě. Zde pobýval asi sedm až deset dnů. Když tento úkryt prozradil při výslechu na gestapu bratr jednoho z výsadkářů, byl Florián Bayer 1. listopadu zatčen a nadporučík Němec o dva dny později. Chlebovskému se podařilo uprchnout, skrýval se v beskydských horách, v Kopřivnici a posléze od konce roku 1942 na Slovensku.
   Florián Bayer byl do 10. listopadu 1941 vězněn v Moravské Ostravě, potom v Brně v Kounicových kolejích. Odsouzen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941 za pomoc výsadkové skupině ze SSSR k trestu smrti. Soud tehdy během jednoho dne uložil trest smrti 35 osobám.
   Počátkem února 1942 byl Florián Bayer převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl 7. května 1942 zastřelen.
   (Informace pro naši encyklopedii podstatným způsobem doplnil dr. Milan Chalupa, děkujeme.)


  • obrazy

   img16811.jpg img16812.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Dvořáček
   spolupracovník ve škole


  • rodiče

   Florián Bayer
   Antonína Bayerová


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 22. 12. 1941


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 05. 2020

Florián Bayer. Fotografii ze svého archívu pro naši encyklopedii poskytl pan Milan Chalupa, děkujeme.