Vystěhování Němců z Brna

30. 5. 1945 (30.–31.5.1945)


charakteristika

„Zemský Národní výbor uznal na středeční schůzi naléhavost řešení německého problému v Brně a vydal vyhlášku, podle které byli Němci v noci na čtvrtek z Brna již vystěhováni.“


zajímavosti

„Informovali jsme se na odpovědných místech a zjistili, že vystěhování Němců z Brna bylo provedeno hladce a bez jakýchkoliv incidentů.
Podle dosavadního hlášení bylo ve smyslu nařízení Národního výboru zadrženo přes 20 000 Němců. Z toho bylo ještě v noci odsunuto do Rajhradu více než 17 000, do pracovního tábora v Maloměřicích dodáni 853 muži a prozatím ponecháno v bytech dalších 1 226 osob, u nichž se zjistilo, že mají podánu žádost o přiznání, že na ně neplatí předpisy o Němcích. Jde téměř vesměs o míšence. Dosud nedošla zpráva ze dvou policejních revírů, z nichž 13. revír (Komárov, Heršpice) bude míti asi 3 000 Němců a revír Líšeň asi 50 Němců.
Nejvíce Němců bylo v 7. policejním revíru (Staré Brno), kde bylo zadrženo 3 829 Němců, ve 3. revíru (Nová ulice a Černá pole) 3 182 Němců. Po noční šťáře bylo zadrženo ještě mnoho Němců, kteří budou urychleně dopraveni do Rajhradu, odkud celý transport Němců bude pochodovat směrem na rakouské hranice. Národní bezpečnostní stráž provedla uložený velký úkol dobře a zasluhuje plné uznání. Lze s potěšením konstatovat, že problém vypovědění Němců z Brna byl proveden v hrubých rysech rychle a dobře.“


poznámka

„Ve smyslu výnosu NV vyzvali majitelé domů ve středu večer (30. 5. - Menš) všechny Němce, jichž se výnos týká, aby se do 22. hodiny připravili k odchodu z Velkého Brna. Němcům bylo doporučeno, aby si vzali zejména potraviny, přikrývky, teplé prádlo, teplé šatstvo, kbelíky na vodu apod. Nesměli si vzít vkladní knížky a klenoty.
Muži starší 14 a mladší 60 let byli dodáni do sběrného tábora v Maloměřicích. Musili si vzít jídlo na 3 dny, prádlo, oděv, přikrývky, hrnce a osvětlovací prostředky, pokud kdo má.
Velitelé domovních bloků obdrželi tiskopisy evidenčních lístků ohlašovacích, každý ze zadržených, včetně dětí, musil jej vyplnit, načež byly lístky odevzdány na policii. Zvláštní komise u policejních revírů rozhodly o tom, jak bylo naloženo s těhotnými ženami a se ženami těsně po porodu, dále s nemocnými a mrzáky transportu neschopnými. Pro tyto osoby byla přistavena vozidla. Osoby, které mají podánu žádost o oduznání německé národnosti, byly prozatím ponechány ve svých bydlištích. Opuštěné byty byly zapečetěny a ustanoven správce majetku v nich zanechaného. Vniknutí do opuštěného bytu kýmkoliv, mimo úřední orgány, a drancování v těchto bytech bude potrestáno smrtí. Za Němce je považován každý, kdo měl na kmenovém listu na potravinové lístky značku RD nebo D. Přísně se bude postupovat proti českým občanům, kteří se snaží Němcům jakýmkoliv způsobem pomoci.“
Poznámka Menš.: v citacích textu novinového článku ponecháváme dobový způsob psaní.události

12. 6. 2013
Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
události věnován jeden z objektů


osoby

Sussane Rybnicky
jedna z vysídlených, vrátila se však již v červnu do Brna


Menš


Aktualizováno: 25. 05. 2019