Praktické pokyny k provádění exhumací padlých rudoarmějců v Brně

7. 8. 1945


charakteristika

Oběžníkem Zemského hlavního města Brna ze 7. 8. 1945, který podepsal II. náměstek předsedy NV dr. Lekavý, byly dány pokyny pro provedení exhumací a další postup. (Využíváme materiál, určený pro Brno-Královo Pole -Lik, Menš).


zajímavosti

„Oběžníkem určeno, že na hřbitov v Králově Poli přeneseny budou hroby z Králova Pole a zčásti z vnitřního Brna. Stavebním dozorem pověřen úředník stavebního úřadu Vlastislav Maláč (referát II. pro stavby pozemní). Projektantem památníků, které budou postaveny na každém obvodovém hřbitově, byli jmenováni brněnští architekti. Pro Královo Pole ustanoven arch. ing. St. Kučera, Brno, Úvoz 15. Městským fysikátem pro Královo Pole určen k řízení zdravotních záležitostí spojených s exhumací MUDr. Bieronský, Královo Pole, Svatoplukova 12.“


poznámka

„Na obvodových hřbitovech přikázáno pochovati vojáky a poddůstojníky Rudé armády. Důstojníky prozatím ponechati v provisorních hrobech a budou později spáleni a uloženi v mausoleu na Rudém náměstí v Brně.“ Zde vysvětlujeme (-Lik, Menš): po válce se uvažovalo o vybudování mausolea na dnešním Moravském náměstí, kde měl být uložen popel padlých rudoarmějců a našich odbojářů, kteří zahynuli v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Projekt se nerealizoval.


POKYNY:
„1. Z příkazu plukovníka Sotnikova (ruský vojenský velitel města Brna -Lik, Menš) uloženo též zjistiti jména a hodnosti padlých a zaznamenati text na hrobech ruských vojínů.

2. Stanoviti na místních obvodových hřbitovech přesně místo pro vykopání společných hrobů s ohledem na vypracované projekty hřbitovů a památníků. Tomuto určení buďtež přítomni předsedové a zdravotní referenti místních Národních výborů, projektant památníku, zástupce stavebního úřadu a úřední lékař.

3. Komisi svolá předseda místního Národního výboru, v níž se hřbitov nalézá.

4. Zástupce místního Národního výboru zařídí vykopání hrobů, úpravu terénu, event. dovoz stavebního materiálu potřebného pro vyzdění hrobů společných a odvoz materiálu, potřebného pro postavení památníku.

5. Každý místní Národní výbor postaví exhumační čety dle disposic místního úředního lékaře. Tyto čety budou vybaveny zdravotními potřebami, které vydá fysikát města Brna. Exhumační práce povede místní úřední lékař a jeden zřízenec městského pohřebního ústavu. Exhumaci bude přítomen důstojník Rudé armády. Převezení exhumovaných obstará Rudá armáda v noci.

6. Místní Národní výbor obstará potřebné rakve a při nedostatku těch obrátí se na pohřební ústav města Brna.

7. Po ukončení exhumačních prací uspořádají příslušné Národní výbory společnou pietní slavnost na hřbitovech hrdinů Rudé armády.

8. Místní Národní výbory budou všestranně napomáhat při pracích spojených se stavbou památníků hrdinů Rudé armády na obvodových hřbitovech.“

Nám neznámý úředník NV v Brně-Králově Poli v materiálu napsal: „O finanční stránce celé záležitosti v oběžníku nebylo učiněno zmínky, ač oběžník jinak je rázu dosti imperativního.“
Pokyny ukazují snahu zástupců Rudé armády zajistit důstojné pohřbení padlých rudoarmějců ještě před odchodem vojska z města. Doba pro exhumaci nebyla vhodná (od původního pohřbení uplynuly pouhé čtyři měsíce, exhumace měly probíhat v horkých letních měsících, proto se mělo pracovat v noci, chyběly potřebné věci ve válkou zničeném městě atd.). Navíc obvodový hřbitov Brně-Králově Poli byl co do počtu exhumovaných největší a tedy úkol byl o to složitější (-Lik, Menš).události

16. 9. 1945
Pohřbení padlých rudoarmějců v Brně-Jundrově 20. 8. 1945
Předání pohřebiště RA v Brně-Novém Lískovci


osoby

Stanislav Kučera
projektant pomníku padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli Petr Lekavý
podepsal oběžník o pokynech pro provedení exhumací padlých rudoarmějců na území Brna


objekty

oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
pomník: Božetěchova 2a/01
týká se celého Brna, včetně Králova Pole
padlí vojáci při osvobození Řečkovic v roce 1945
pomník: Palackého náměstí 0/02 oběti druhé světové války z řad příslušníků Rudé armády
pomník: Ruský vrch 0/01


Lik, Menš


Aktualizováno: 25. 02. 2022