Protokol o předání vojenského hřbitova v Brně-Králově Poli

15. 2. 1946


charakteristika

„V místní úřadovně v Králově Poli byl dne 15. 2. 1946 sepsán rusky psaný protokol o předání vojenského hřbitova v městském parku v Králově Poli. Překlad pořídil admin. ředitel městských úřadů, vedoucí úředník místní úřadovny v Král. Poli, p. František Černil.“


účastníci

Major A. J. Jakovlev a kapitán S. V. Ležněv, oba zástupci vojenského útvaru 03077 Rudé armády,
Julius Merc (předseda Národního výboru v Králově Poli),
Alois Vrzal (v zastoupení zástupce předsedy) a František Černil (vedoucí úřadovny),
všichni představitelé Národního výboru v Králově Poli


poznámka

Pro historickou paměť zde citujeme celý text protokolu včetně grafické úpravy.
„Protokol.
15. února 1946. Město Královo Pole.
My, níže podepsavší se představitelé vojenského útvaru 03077 gvardie major A. J. J a k o v l e v, kapitán L e ž n ě v S. V. , se strany jedné, a představitelé Národního výboru z Král. Pole v osobě předsedy Juliuse M e r c e, Aloise V r z a l a, v zastoupení zástupce předsedy, a vedoucího úřadovny Františka Č e r n i l a se strany druhé, sepsali jsme tento protokol o předání vojenského hřbitova, nalézajícího se v parku u kostela, padlých vojínů Rudé armády položivších životy v boji za čest a nezávislost Sovětského svazu a za osvobození Československé republiky od německých okupantů.
Vojenský hřbitov zřizuje se silami a prostředky Národního výboru a vzhledem k zimní sezoně nebyly dosud dokončeny tyto práce:
Obložení monumentálního památníku, zřízení betonových obrub bratrských mohyl, zřízení asfaltových cest a přístupů a osázení hřbitova zelení.
Všechny práce musí býti provedeny v souhlase se schváleným projektem.
Pro čest vojínů Rudé armády obětovavších své životy za osvobození všeho lidstva na světě od fašismu, béře Národní výbor v Králově Poli na se povinnost dokončit všechny práce s úpravou vojenského hřbitova spojené tak, aby tyto práce byly dokončeny ku dni 1. května 1946 a zavazuje se i nadále udržovati hřbitov v úplném pořádku a čistotě.
Protokol byl vyhotoven ve 3 exemplářích v ruské řeči. Jeden exemplář obdržel Národní výbor v Král. Poli, dva exempláře obdržel vojenský útvar 03077.
Přijali:
Předseda Národního výboru Julius M e r c, v. r., v zastoupení předsedy náměstka Národního výboru Alois V r z a l, v. r., vedoucí místní úřadovny František Č e r n i l, v. r. L. S. Národní výbor pro zemské hlavní město Brno, Místní úřadovna v Králově Poli.
Předali:
Představitelé vojenského útvaru 03077: Gvardie major J a k o v l e v A. L., v. r., kapitán L e ž n ě v
S. V., v. r.
Za správnost a úplnost překladu z ruštiny do češtiny:
L. S. vedoucí úřadovny Černil v. r.“události

29. 7. 1946
Oznámení o exhumacích padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli posádkovému velitelství v Brně 8. 6. 1946
Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli


městská část

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018