Pravoslavný chrám sv. Václava znovu vysvěcen po generální opravě

7. 12. 2003


ulice


charakteristika

Dne 7. prosince 2003 (24. 11. podle juliánského kalendáře) byl chrám sv. Václava znovu slavnostně vysvěcen po náročné generální opravě.
Vedle biskupů při novém vysvěcení chrámu nechyběli ani mnozí pravoslavní jerejové, diákoni z Čech, Moravy, Slovenska, ale i Vídně. Sjelo se jich na tento velký „chrámový“ svátek tolik, že je málem ani oltář nemohl pojmout.
Protože se současná podoba svatováclavského chrámu nedotýká pouze pravoslavných, ale představuje dominantu celého historického centra města, účastnili se slavnostní akce i zástupci státní správy.


účastníci

vladyka Jeho Blaženstvo Nikolaj, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska,
Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Kryštof, arcibiskup pražský,
Jeho Přeosvícenost vladyka Simeon, biskup olomoucko-brněnský,
Jeho Přeosvícenost vladyka Konstantin, biskup všech Srbů žijících ve střední Evropě,
protojerej Mgr. Jozef Fejsak, správce brněnské farnosti,
pravoslavní jerejové, diákoni,
Josef Kameníček, starosta městské části Brno-střed,
Vlasta Svobodová, místostarostka městské části Brno-střed,
široká veřejnost


poznámka

„Tak sviť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré oslaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.“ (Mat 5, 16). V tomto duchu zakončil své požehnání Jeho Blaženstvo metropolita Nikolaj, když se po slavnostní bohoslužbě loučil se všemi věřícími v brněnském chrámě. Nabádal nás, abychom měli na paměti Pánova slova, abychom jako pravoslavní křesťané oslavovali Boha tím, že budeme žít svatým životem, neboť jen tak může vnitřní světlo našeho chrámu – naší duše – zazářit i navenek, v podobě zlatem ozdobeného šatu křesťanských ctností.
Je pochopitelné, že událost „znovuvysvěcení“ chrámu nedosahovala rozměrů historické události z roku 1931. Neznamená to však, že by snad byla méně radostnou a slavnostní. Vždyť i do té doby pochmurné zimní počasí ukázalo svoji přívětivou tvář a rozehřálo přes vitrážová okna zpočátku poněkud prokřehlé věřící, stojící v chrámu v hojném počtu.
V tento nedělní den jsme si připomínali památku sv. velkomučednice Kateřiny. Už od 7 hodin byla podle zvyku sloužena rusínská jitřní, po jejímž konci se věřící odebrali přivítat přijíždějící archijereje.
Jeho Blaženstvo vladyka Nikolaj byl spolu s ostatními biskupy přivítán předsedou sboru starších p. Vadimem Kozlovským a mládeží. Jak jinak než tradičním chlebem a solí: vždyť jako chléb je bez soli nepoživatelný, tak i církev bez svého pastýře je „bez duchovní chuti a tmelu“.
Poté, co byl vladyka přivítán před dveřmi chrámu jeho duchovním správcem o. Josefem společně s o. Karlem, dalšími kněžími a všemi věřícími, vešel dovnitř chrámu, aby byl v jeho středu pod ambonem slavnostně oblečen do archijerejského liturgického roucha. Když bylo vše připraveno, vydali se všichni za zpěvu chrámového sboru, vedeného paní Janou Ardaševovou, a za halasného zvuku zvonu na průvod s křížem, Evangeliem a korouhvemi kolem chrámu. Průvod obešel třikrát chrám a zastavil se před vchodovými dveřmi, kde metropolita Nikolaj pronesl žehnající modlitby a chrám slavnostně posvětil. Uvnitř chrámu poté započala slavnostní Liturgie.
Na samý závěr bohoslužby se ujal slova nejdříve vladyka Simeon, aby jako biskup olomoucko-brněnský přivítal drahé hosty-spolubiskupy, pozdravil své věřící a též poděkoval o. Josefovi za obětavé pastýřské vedení brněnské farnosti. Vroucně dojatý o. Josef při té příležitosti ještě jednou všem poděkoval za jejich účast a vyzval je k přesunu do restaurace na Špilberku, kde jsme po vyčerpávajícím dopoledni mohli zasednout ke slavnostním, avšak v té době už postním pokrmům.
Mnozí z nás v duchu vzpomínali na žalmistova slova, kterými se vyznává ze své vděčnosti Hospodinu: „Jediné věci žádal jsem od Hospodina, a té vždy hledati budu: abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého, spatřoval krásu Hospodinovu a navštěvoval svatý chrám jeho.“ (Žalm 27,4)
(Citováno z: Dobrý pastýř, Brněnský pravoslavný věstník, číslo 2, únor 2004, s. 22–23.)


události

25. 5. 1931
Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava


stavby

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019