Návštěva světoznámého slavisty Romana Jakobsona v Brně

9 / 1968


charakteristika

„V minulých dnech dlel v Brně světoznámý slavista Roman Jakobson, profesor Harwardské university v USA, který byl poctěn po mezinárodním sjezdu slavistů v Praze čestnými doktoráty Karlovy university a University J. E. Purkyně v Brně.
Při této příležitosti navštívil se svou chotí, slavistkou Krystinou Jakobsonovou svého dávného přítele prof. dr. Jana Racka na jeho chatě v Řícmanicích u Bílovic nad Svitavou, kde oba badatelé podrobně hovořili z hlediska filologického a musikologického o původu a vzniku nejstarší české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny.
Na základě nově prošetřeného a osvětleného průkazného materiálu došli shodně k závěru, že píseň Hospodine, pomiluj ny vznikla nepochybně již v době cyrilometodějské na území tehdejší Velkomoravské říše jako vzácná literární a hudební památka staroslověnské duchovní kultury. Tím se ovšem dosavadní její hypotetická datace posunula snad již s definitivní platností do posledního údobí existence Velkomoravské říše. Prof. Jakobson chystá o tomto problému objevnou studii, která v lecčems naváže a doplní studii Jana Racka o písni Hospodine, pomiluj ny, jež vyšla ve sborníku Magna Moravia péčí filosofické fakulty University J. E. Purkyně v Brně. (...)“
(Citováno z Lidové demokracie, září 1968).


zajímavosti

Profesor Jakobson s prof. Rackem a s dr. Václavem Zemanem odjeli pak z Řícmanic do Jedovnic, kde zhlédli v tamním farním kostele abstraktně a mysticky koncipovaný moderní oltář, společné dílo Medkovo, Koblasovo a Istlerovo. Prof. Jakobson se vyslovil s největším obdivem k tomuto vynikajícímu dílu českého soudobého duchovního výtvarného umění. Svůj podiv vyjádřil prof. Jakobson také zápisem v jedovnické farní kronice.


poznámka

Roman Jakobson navštívil Brno i 15. 8. 1968, kdy jemu a Bohuslavu Havránkovi udělila brněnská univerzita čestný doktorát filologických věd.


prameny, literatura

osoby

Roman Osipovič Jakobson
světoznámý slavista Jan Racek
přítel prof. Jakobsona


Ma


Aktualizováno: 02. 12. 2018