Putovní výstava Sága moravských Přemyslovců

15. 9. 2006 (15.9.2006–18.2.2007)


ulice

číslo orientační

1charakteristika

Výstava mapovala období života na Moravě v 11.–13. století.
V tomto období zde vládli panovníci z vedlejších, později hlavní větve rodu Přemyslovců, kteří sváděli neustále boje o moc.
Politická rovina byla však jen jedním z okruhů tematicky zaměřené výstavy. Návštěvníci se zde měli možnost setkat s historií církve, zakládáním měst, obchodem, řemesly, každodenním životem na hradech i na vesnici.


účastníci

autoři výstavy: PhDr. Dana Cejnková, Mgr. Věra Šlancarová, Mgr. Zuzana Baarová, Mgr. Xenie Sovková, Mgr. Veronika Sovková


zajímavosti

Výstavě předcházela výstava s názvem Sága moravských Přemyslovců: Život na Moravě od 11. do počátku 14. století, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Muzeem města Brna. Probíhala od 20. dubna do 6. srpna 2006 v Přemyslovském (nyní Zdíkově) paláci a vznikla k 700. výročí tragické smrti posledního českého krále z dynastie Přemyslovců, které jsme si připomněli 4. srpna 2006.

Garantkami olomoucké výstavy byly Mgr. Xenie Sovková (VMO) a PhDr. Dana Cejnková (MMB) a spoluautory Bc. Radovan Frait, Mgr. Veronika Sovková (oba VMO), Mgr. Věra Šlancarová a Mgr. Zuzana Baarová (obě MMB) a nad výstavou převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík.
Architektonické a výtvarné řešení výstavy: Radovan Veselý, studio VIDI s. r. o.

Putovní výstavu Sága moravských Přemyslovců - Život na Moravě od 11. do počátku 14. století si návštěvníci mohli prohlédnout od 22. března do 10. června 2007 také ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku a od 20. září do 26. prosince 2007 v Muzeu Komenského v Přerově.

Výstava Sága moravských Přemyslovců doplněná výstavou další - Sága opavských Přemyslovců, která rozšířila tematické zaměření o 14. a 15. století s řadou krásných artefaktů, se konala také ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v termínu od 13. března do 18. května 2008.
Výstavu uvedl ředitel SZM pan PhDr. Jaromír Kalus, muzejní archeoložka paní PhDr. Markéta Tymonová a úvodní přednášku k tématu pak doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně.
Dne 27. března 2008 v 17.00 hodin ve výstavní budově SZM proběhla další přednáška PhDr. Martina Čapského, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě, zaměřená na opavské Přemyslovce.

Putovní výstavu Sága moravských Přemyslovců - Život na Moravě od 11. do počátku 14. století si návštěvníci mohli prohlédnout od 25. června do 14. září 2008 také ve výstavním sále Muzea Vyškovska ve Vyškově.
Výstava Sága moravských Přemyslovců ukončila své putování v Minoritském klášteru Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde byla k vidění od 17. října 2008 do 15. ledna 2009.


poznámka

Výstava byla uspořádána v souvislosti s připomenutím 700. výročí tragické smrti posledního českého krále z rodu Přemyslovců Václava III.

Za jeden z milníků naší historie je tradičně pokládán rok 1306, kdy byl v Olomouci úkladně zavražděn mladičký Přemyslovec Václav III., a tím byla uzavřena více jak čtyřsetletá vláda našeho nejstaršího panovnického rodu. S obdobím vlády Přemyslovců je od počátku úzce spojeno formování českého státu a jeho vládního systému – knížecí a posléze královské uspořádání. Přemyslovci byli tvůrci nejstarších politických a kulturních vazeb našeho území ve střední Evropě a podíleli se aktivně na vývoji církevní organizace. Na konci jejich vlády existoval uprostřed Evropy silný a respektovaný stát hrající významnou roli i v politice římské říše.

Morava představovala pro přemyslovská knížata od počátku zájmovou oblast, kterou se snažili připojit k českému státu. Jejich záměr se uskutečnil na přelomu 10. a 11. století za vlády knížat Oldřicha a Břetislava, kteří Moravu postupně vojensky dobyli a trvale připojili k Čechám. Moravské území ovládala pražská knížata pomocí zřízených údělů, které byly udělovány příslušníkům vládnoucího rodu. Dlouhá a spletitá historie Moravy se proto v tomto raném období úzce proplétala s událostmi v celém knížectví.

Řada moravských údělníků se pokusila prolomit hegemonii pražského stolce ve snaze podílet se rovnocenně na ústřední moci. V průběhu 12. století snahy po osamostatnění Moravy vyústily pokusem o povýšení Moravy na markrabství, které by sjednotilo stávající úděly a podřídilo se jako samostatné léno římské říši. Pražská knížata toto uspořádání nikdy nepřijala a celistvost státu zůstala zachována. Na Moravě bylo roku 1191 zřízeno markrabství jako nedílná součást českého státu.

Vstřícnost řady kulturních institucí z celé České republiky, které zapůjčily množství atraktivních exponátů, umožnila ukázat život na Moravě za vlády Přemyslovců v celé své barevnosti.
Výstava nepopisovala pouze historické události, ale přibližovala i soudobou vzdělanost, kulturu, způsob zemské správy či církevní historii. V neposlední řadě zprostředkovala pohled do dobové každodennosti ve městech i na venkově, seznámila se středověkou kuchyní i módou. Mezi vystavenými exponáty dominovaly archeologické nálezy, které doplnily vzácné listiny, textilie či ukázky architektury. Celkem bylo shromážděno více jak 400 různorodých a pozoruhodných předmětů, které dohromady vytvořily tematicky strukturovaný a jasně koncipovaný celek, snažící se postihnout život středověkého člověka ze všech stran a úhlů.

Každý návštěvník výstavy obdržel zdarma speciální noviny nazvané Přemyslovské svitky, které s určitým nadhledem informovaly o nejzajímavějších událostech, které hýbaly ve středověku naší politickou scénou. Nechyběly v nich ani zahraniční reportáže, ekonomika či informace o počasí. Příloha pak obsahovala popisky k jednotlivým exponátům.

Všem zájemcům o historii je určen obsáhlý barevný sborník a katalog výstavy, do něhož přispěli renomovaní odborníci především z řad vysokoškolských pedagogů a pracovníků muzeí. Součástí publikace je obecný úvod k dějinám Moravy 11. až počátku 14. století, jednotlivé příspěvky se zaměřují nejen na dějiny politické, ale též na dějiny hospodářské a především pak na vykreslení kulturního obrazu tohoto období. Publikace rovněž nabízí barevné fotografie významných exponátů, které výstava Sága moravských Přemyslovců prezentovala.


soubory ke stažení

Katalog k výstavě - Sága moravkých Přemyslovců.jpg [112.2 kB]
Katalog k výstavě - SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století., Olomouc, Brno 2006


obrazy


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 09. 2019