Internetová encyklopedie dějin Brna

Udělení oprávnění k provozování dopravy nosítky v Brně

Udělení oprávnění k provozování dopravy nosítky v Brně


 • 20. 7. 1708 


 • ulice

  náměstí Svobody
  Zelný trh

 • nej...

  země Koruny české
  Brno mělo první veřejnou dopravu nosítky v Českých zemích


 • charakteristika

  Stanoviště nosítek bylo na Zelném trhu (4 nosítka) a v domě Girodově na náměstí Svobody (4 nosítka).

  Provoz byl řízen přísnými pravidly vydanými městskou radou:
  - za přenesení z jednoho místa na druhé bez ohledu na vzdálenost se platilo 8 krejcarů, za hodinu čekání 6 krejcarů, ale pokud tato osoba byla na mši, tak jen 3 krejcary,
  - za cestu do zahrad za hradbami se platilo 12 krejcarů, do kláštera u sv. Anny a do jezuitské zahrady (dnešní Lužánky) 15 krejcarů a do kláštera Králové na Starém Brně 17 krejcarů, kdo chtěl nosítky cestovat ještě dále, musel se předem na ceně dohodnout a také ji zaplatit,
  - nosiči nesměli od zákazníků žádat více, než bylo stanoveno, ani chtít spropitné.

  Pro nosiče byl ještě ustanoven zvláštní řád, který jim přikazoval např. zachovávat mlčenlivost o svých zákaznících a nosítka denně čistit, zakazoval pod pokutou 14 krejcarů nést nosítka "když příliš mnoho pil".
  Dne 24. února 1749 bylo Girodovi potvrzeno výhradní právo na provozování nosítek v Brně, podmíněné dalšími zlepšeními. Girod měl celoročně udržovat v provozu osm nosítek, po čtyřech na každém stanovišti, poplatky měly být zvýšeny a nosiči měli být jednotně oblečeni.
  Dne 15. února 1755 udělila císařovna Marie Terezie výhradní privilegium na provozování osobní dopravy nosítky v Brně nejen doživotně Girodovi, ale i jeho manželce a dvěma dcerám s podmínkou, že má být jedněmi nosítky pamatováno i na nemocné.
  V letech 1769–1776 se vlekl o toto privilegium spor mezi Girodovými pozůstalými, který po jejich smrti skončil rozhodnutím, že provozování nosítek má být pronajato a výtěžek odváděn do městského policejního fondu.


 • zajímavosti

  Z dopravy nosítky byli vyloučeni nemocní, livrejovaní sluhové s výjimkou pážat a trubačů a židé. Jako nosiči měli být najímáni jen rodilí Moravané a Němci.

 • poznámka

  Oprávnění k provozování dopravy nosítky v Brně bylo uděleno Městskou radou Andreasi Eberhardtovi Girodovi a ten ji k všeobecné spokojenosti provozoval až do své smrti někdy mezi léty 1755–1763.


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Moje vzpomínka na brněnskou dopravu"
  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Veřejná doprava nosítky v Brně"


 • osoby

  Andreas Eberhardt Girod
  provozovatel nosítkové dopravy


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Los, Fl


Aktualizováno: 10. 07. 2018