Založení Pedagogického musea v Brně

15. 6. 1928 (8.4.1952)číslo orientační

12


místo

Brno


charakteristika

Vznik jednoho z významných brněnských spolkových muzeí v období první republiky.


účastníci

Václav Komárek, předseda SPM v letech 1930–1948,
Mihajlo Rostohar, místopředseda SPM, delegovaný do funkce za Masarykovu univerzitu,
František Mlčoch, odborový přednosta MŠANO, jeho podnětem byly zahájeny první kroky ke vzniku Pedagogického musea,
Vilém Chmelař, ředitel brněnského psychologického pracoviště ČSAV


zajímavosti

Vzniku pedagogického muzea významně napomohly 2 skutečnosti:
1) Dlouhodobou snahou Svazu českých muzeí bylo vybudovat funkční muzejní síť, která z hlediska obsahu dělila muzea na vlastivědná, uměleckoprůmyslová a speciální. V této struktuře nebylo místo pro množství muzeí existujících při školách, která kromě shromažďování předmětů fakticky žádnou další muzejní činnost nevykonávala. Naopak centrální paměťová instituce, která by sjednotila roztříštěný sbírkový fond a zajistila jeho odbornou péči, získala podporu SČM, zvláště když se pro její vznik otevřeně vyslovilo i MŠANO.
2) V roce 1925 zaniklo Školské muzeum v Praze, sahající svými kořeny až k Jubilejní zemské výstavě a oslavám 300. výročí narození J. A. Komenského v letech 1891 a 1892. Nové muzeum se tak mohlo stát pokračovatelem předchozích muzejních snah.


poznámka

Založení Pedagogického musea souviselo s konáním Výstavy národního školství při Výstavě soudobé kultury v Brně-Pisárkách v roce 1928. Na přípravě expozice se podíleli přední odborníci oboru v čele s předsedou výstavního výboru Václavem Komárkem za přímé podpory Ministerstva školství a národní osvěty.
Na VNŠ bylo shromážděno značné množství dokumentů z činnosti žáků a pedagogů i cenných exponátů ze školních kabinetů a muzeí. I přes některé výhrady se výstava dočkala velkého zájmu veřejnosti a uznání odborníků.
Již 15. června 1928 vydalo MŠANO výnos, v němž vysoce ocenilo práci výstavního výboru a doporučilo zachovat materiál z výstavy "na paměť krásného veledíla" k vybudování stálého muzea pedagogického oboru se sídlem v Brně. Tím sice došlo k formálnímu založení muzea, ne však v rovině právní.
Pod vedením Václava Komárka vznikl přípravný výbor, jehož úkolem bylo sestavit základní program muzea. Návrh byl zveřejněn v několika odborných periodikách a postoupen k diskusi širší pedagogické obci.
13. června 1930 byly výnosem zemského úřadu v souladu s platným spolkovým zákonem z roku 1867 schváleny prozatímní stanovy muzea. 21. června následovalo ustavení Společnosti pedagogického musea, která se stala oficiálním správcem a vlastníkem sbírek. Ustavením SPM skončilo dvouleté provizorium a existence muzea byla naplněna i po právním stránce. Definitivně byl tento akt dokonán o prázdninách téhož roku ohlášením spolku a zasláním jeho tištěných stanov na Policejní ředitelství v Brně.události

26. 5. 1928
Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu


osoby

Vilém Chmelař
ředitel brněnského psychologického pracoviště ČSAV Václav Komárek
předseda SPM František Mlčoch
odborový přednosta MŠANO Mihajlo Rostohar
místopředseda SP


Studentský záznam


Aktualizováno: 05. 07. 2020