Sídliště "Družba"


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Kejbaly


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1973


  terénní situace

  Na mírném, jižním svahu byla vyhloubená spletitá síť až 4 m průkopů pro kanalizační potrubí. Obnaženy byly všude pouze sprašové sedimenty, nahoře pokryté holocenní půdou. Po délce profilů byly patrny würmské spraše. R, Klímovi se podařilo v mladší, interwürmské půdě zachytit na několika místech kamenné artefakty – celkově byly vytyčeny 4 lokality (I–IV).


  nálezová zpráva

  1458/85, Kopie článku z PV 1973, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Postupně byl z lokality I–IV získán kamenný štípaný materiál, který má i přes svůj nevelký počet značný význam a umožňuje několik závěrů. Především lze soudit, že na zkoumaném prostoru byla celá řada více či méně od sebe izolovaných míst, kde byly štípány kamenné nástroje, přičemž se v některých případech jednalo o dílny se specializovanou surovinou (radiolarit, křídový rohovec). Z nástrojů se vyskytly škrabadla, drasadla, dlátko a nehtový listový hrot, na jejichž podkladě je možná rámcová klasifikace do časných fází mladšího paleolitu, nejspíše do okruhu szeletienu. Z téže doby pochází také inventář ze stanoviště Bohunice – Kejbaly i z cihelny na Červeném kopci, který je doložený daty kolem 41 000 BP.


  kultury

  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.)


  materiál / uložení

  Ústav Anthropos Moravského zemského muzea


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Zav


Aktualizováno: 30. 07. 2012