Modrý lev


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Staré Brno


  rok / datum výzkumu

  1985–1986


  instituce

  Muzeum města Brna


  terénní situace

  Kulturní vrstvy se nacházely bezprostředně pod stávajícím zatravněným terénem.


  nálezová zpráva

  1/85, 1985, Modrý lev, Muzeum města Brna


  popis

  Výzkum byl vyvolán náhodným nálezem početnějšího souboru zlomků mladohradištní keramiky, která se objevila v profilu za destrukcí opěrné zídky zpevňující hranu původní stavební jámy pro základy okolních domů. V návaznosti na místo nálezu byla prozkoumána volná plocha v SV rohu dvora.
  Některé nálezy naznačují, že by počátky zdejšího osídlení mohly spadat už někam na konec starohradištního období, tedy konec 8. století (prokazatelně nejstarší sídelní aktivity, doložené sídlištní vrstvou a jámou nejasné funkce se řadí do období středohradištního). Někdy během druhé poloviny 9. století bylo sídliště obehnáno dřevohliněným valem, který zanikl mohutným požárem v polovině 10. století - tyto události však neznamenaly zánik lokality.
  Stopy dalšího osídlení zde můžeme sledovat až do konce 10. století. Další pozůstatky lidské činnosti pak definitivně zničily novověké úpravy související se stavbou okolních domů.


  kultury

  doba středohradištní (800 – 950)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna


  poznámka

  Název "Modrý lev" je odvozen od nejstarší, písemnými prameny doložené hospody, která stávala v prostoru dnešní křižovatky ulic Křížová a Václavská. Na tuto hospodu upomíná dnes modrá mozaika lva na fasádě budovy České spořitelny (dříve pošty), za níž archeologický výzkum probíhal.  městská část

  prameny, literatura


  Los


Aktualizováno: 08. 08. 2012