Sanace brněnského podzemí - blok 42 (vozovka ulic Česká, Jakubská, Solniční)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  548, 566, 575


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1999


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  22/00, 2001, Brno, blok 42 (vozovka Česká, Jakubská, Rašínova a Solniční), Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s projektem sanace brněnského podzemí v uličním bloku 42 byl v měsících září až listopadu 1999 uskutečněn záchranný archeologický výzkum 13 sond. Sledované sondy byly umístěny při uliční čáře vymezené domovním blokem 42, který je sevřen ulicemi Česká, Jakubská, Rašínova a Solniční. Hranice domovního bloku 42 vznikaly od středověku až do počátku 20. století. Uliční čáry ulic České a Jakubské dodnes z větší části respektují historickou zástavbu, oproti tomu ulice Solniční a Rašínova pocházejí až z počátku 20. století.

  Ulice Česká. Před domem Česká 14 byly položeny 2 sondy K1 a K2. Obě sondy zachytily úroveň terénu z období lokace města, kdy na půdním typu o max. mocnosti 0,6 m byly zjištěny komunikační vrstvy, které zpevňovaly povrch ulice.

  Ulice Jakubská. V prostoru této ulice bylo položeno 7 sond (A2, A3, A4, B1, C1, D1 a D2). Ve většině sond byly opět zachyceny komunikační vrstvy a štětové úpravy středověké ulice. Zajímavým, dosud však ne zcela objasněným nálezem bylo i několik větších jam a kůlových jamek v prostoru komunikace.

  Ulice Solniční. V prostoru této ulice byly položeny 4 sondy (H1, H2, F1 a G1). Historicky se jedná o prostor mezi vrcholně středověkou městskou hradbou a pozdně středověkým parkánovým opevněním, nepřekvapí tedy, že zde nebyly zachyceny žádné komunikační úrovně. Velmi zajímavý nález byl učiněn v sondě před domem Solniční 3a, kde se podařilo odkrýt vápenickou pec. Tu můžeme na základě vyzvednutých nálezů zařadit do období kolem poloviny 13. století a hypoteticky ji můžeme spojit s výstavbou městských hradeb.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  A099/64-0100-001 až A099/64-0960-001 - MuMB
  městská část  Sed


Aktualizováno: 31. 07. 2012