Internetová encyklopedie dějin Brna

2002-2003: Sanace brněnského podzemí - blok 43 (vozovka ulic Skrytá, Veselá a Česká)

Sanace brněnského podzemí - blok 43 (vozovka ulic Skrytá, Veselá a Česká)


 • archeologické lokality

  Česká
  Skrytá
  Veselá


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2002-2003

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  12/03, 2003, Sanace brněnského podzemí, blok 43, nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s projektem sanace brněnského podzemí v uličním bloku 43 (mezi ulicemi Skrytá, Veselá a Česká) se uskutečnil ve druhé polovině roku 2002 a na počátku roku 2003 záchranný archeologický výzkum 8 průzkumných sond.

  Ulice Skrytá. Na ulici Skryté byly položeny a dokumentovány 2 průzkumné sondy (C2 a C3). Nejstarší zachycené aktivity pocházejí z období 13. století. Jedná se o blíže neurčené výkopové aktivity, které po svém zániku ve 13. století byly překryty 0,3 až 0,6 m mocným komunikačním souvrstvím. V sondě C3 byl do středověkých aktivit zahlouben sklep zasahující pod Českou 9. Ten byl pravděpodobně vystavěn již v obodobí středověku, jeho vývoj však pokračoval i v mladších obdobích, což nemohlo být vzhledem k rozsahu odkryté situace blíže dokumentováno.

  Ulice Veselá. V sondě A3 před domem Česká/Veselá 21 byl zachycen do spraše hloubený výkop neznámé funkce středověkého stáří a základová zdiva domů novověkého a novodobého stáří. Před domem Veselá 20 (sonda B1) byla zachycena do sprašového podloží hloubená jáma, která byla porušena mladším výkopem, který snad představuje zbytek částečně zahloubené stavby ze 13. století. Zachycen byl i barokní zděný kanál. V sondě C1 před domem Veselá 18 byly zachyceny pouze inženýrské sítě.

  Na spojnici ulic Veselá a Česká byly položeny 3 sondy. Sonda A2 zachytila na půdním horizontu terénní úpravy povrchu, které byly porušeny pravděpodobně zahloubeným suterénem dřevohliněného domu z 13. století, do jehož zásypu bylo vloženo kamenné zdivo středověkého domu. Další zajímavou aktivitu představoval pozdněgotický sklep, vystavěný snad někdy ve 2. polovině 15. století. V pozdějším období byla ve středu místnosti vybudována studna. O něco severněji položená sonda A4 zachytila v reliktu vápenickou pec, jejíž zánik lze na základě vyzvednutých nálezů klást do 1. poloviny 13. století. Její existenci můžeme hypoteticky spojit s budováním městského opevnění. Sonda A1 pak opět zachytila mocné souvrství komunikačních vrstev poukazujících na využití daného prostoru jako komunikace.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  A048/2002-0101-001 až A048/2002-0918


 • obrazy

  img13603.jpg img13604.jpg img13605.jpg img13606.jpg img13607.jpg img13608.jpg


 • ulice

  Česká
  Skrytá
  Veselá


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  zobrazit na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 31. 07. 2012

Umístění jednotlivých sond v rámci sanace domovního bloku 43 (akce A048/2002). Archiv Archaia Brno.