Za dvorem


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  trať

  Vinohrady?


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1966


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


  nálezová zpráva

  224/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/66, Muzeum města Brna


  popis

  Povrchovým sběrem střepů bylo na lokalitě doloženo osídlení z pozdní doby kamenné, střední doby bronzové a doby římské.


  kultury

  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)
  eneolit neurčený (4 400 - 2 200/2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna 314 695–314 707


  městská část  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012