Pod slévárnou


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  232/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  5/65, Muzeum města Brna


  popis

  Na lokalitě měla být nalezena dvouuchá amforka se dvěma výčnělky na spodní části hrdla mezi uchy, datovaná do starší doby bronzové.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 683


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic"


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012