Zámecká č. p. 42


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1961


  nálezová zpráva

  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  2432/63, Zpráva o nálezu, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2566/61, Zpráva o porušení nálezu, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při hloubení rýhy pro vodovod bylo zachyceno pět jam. Dvě byly bez nálezů, tudíž nedatovány, jedna byla datována do střední doby bronzové a dvě do středověku. Z jámy z doby bronzové byly vytaženy střepy z hrubých svisle prstovaných nádob a silně přepáleného cedníku, dále mazanice a zvířecí kosti. Materiál je málo typický, proto neumožňuje přesné kulturní určení. Je možné, že se jedná už o počátek mladší doby bronzové (kultura velatická). Ze středověkých jam pak byly vyzvednuty střepy ze slídového materiálu.


  kultury

  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  AÚ ČSAV Brno, inv. č. 352 - 1/61 - 352 - 36/61, 6. 5. 1974 odevzdáno MM Brno


  ulice

  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012