Za dvorem


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


  trať

  Vinohrady


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1966


  instituce

  Prehistorický ústav FF UJEP


  nálezová zpráva

  1912/85, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na základě povrchových sběrů zde byla identifikována a prokopána zemnice s typickou keramikou ze starší doby železné.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Archeologický kroužek Chrlice, Prehistorický ústav FF UJEP Brno (k roku 1985?)


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012