Holásky


  archeologické lokality

  Holásky
  U Tuřan
  místní název: Čtvrti od Tuřan


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1925, 1934, 1955


  nálezová zpráva

  312/46, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Uvnitř mohyly I se nacházela dřevěná komora o rozměrech 530 x 525 cm, sroubená z dubových klád a trámců (na dně komory byl uložen pohřeb bojovníka, po pravém boku měl dlouhý železný meč a mohutné kopí. V protilehlém rohu se našla koňská udidla a četné ozdoby a součásti koňských postrojů včetně zbytků řemení a knoflíků i jantarových korálků. V SZ rohu stála skupinka bohatě zdobených keramických nádob a dvě talířovité mísy vytepané z bronzu s plastickými ornamenty; v úrovni 30–40 cm na dnem, asi uprostřed hrobu, ležela na zádech kostra dívky nebo mladší ženy). Mohyla II měla podobné rozměry (obsahovala sroubenou komoru 5 x 5 m s kostrovým pohřbem; poblíž kostry ležely dvě železná kopí, dvě tepané bronzové mísy, tři železná udidla, kování ojí a další součásti koňských postrojů; v JV rohu se nacházely keramické nádoby a bronzová naběračka). Z mohyly III bylo vyzvednuto jen železné udidlo a keramické střepy, byla patrně již dříve otevřená a vyloupená - nelze s jistotu říct, zda se i v tomto případě jednalo o velmožskou mohylu.
  Další mohylu měl v těchto místech prozkoumat v roce 1955 M. Chleborád, bližší nálezové okolnosti však nejsou známy (z hrobového inventáře se dochovalo několik střepů, keramická miska, kroužek a bronzová postranice koňského udidla).


  kultury

  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.): 2. pol. 7. stol. př.n.l.


  materiál / uložení

  MZM


  městská část


  Baa


Aktualizováno: 25. 07. 2012