Internetová encyklopedie dějin Brna

1996: Petrov, kanalizace

Petrov, kanalizace


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  316, 321

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1996

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Podloží je tvořeno horninami metabazitové zóny. Plošně byla situace v prostoru porušených středověkých zdiv S od domu č. 9, ve výkopu před hlavním vchodem do katedrály byly pouze dokumentovány profily.

 • nálezová zpráva

  144/96, 1996, Brno, Petrov kanalizace 1996, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  ZAV navázal na výstavbu kanalizace v letech 1994–1995. Ve většině větví výkopů dominovalo skalní podloží bez archeologických situací, zejména mezi katedrálou a budovou fary (č. 9). V úseku na svahu S od fary se objevilo středověké zdivo, zjevně porušující starší jámu vysekanou do skály s doloženou kůlovou konstrukcí. Obytná funkce nebyla prokázána. Po zasypání objektu v 1. pol. 14. století byly do výplně hustě zapuštěny hroby ve vzájemných superpozicích, orientované Z-V, které lze pouze rámcově datovat do 14.–15. století. Hroby náležely nejspíše ke hřbitovu kolem katedrály. Po ukončení pohřbívání vznikl nejpozději v 15. století dům se sklepem tesaným do skály. Celý útvar zanikl kolem pol. 16. století. Před hlavním vchodem do katedrály byla profily dokumentována souvislá vrstva, obsahující středověké a novověké hroby. Výzkum přinesl nové důležité informace o osídlení návrší Petrov, zejména pak o vymezení středověké zástavby.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )
  pozdní středověk (1 400 – 1 500 )
  novověk 1 (1 500 – 1600)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv.č.: 43/96-139 až 43/96-151, 911


 • obrazy

  img14385.jpg img14386.jpg img14387.jpg img14388.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 09. 08. 2012

Petrov - archeologický výzkum vyvolaný stavbou kanalizace (pohled na začištěnou jámu ze 14. století v sondě 1.)   Foto ÚAPP Brno 1996, č. neg. 43/96-29.