Milady Horákové / Koliště - víceúčelový dům


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  1573/1, 1573/2


  katastr

  Zábrdovice


  rok / datum výzkumu

  2000


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Na dotčené ploše nebyl archeologický výzkum dosud prováděn. Prvořadý význam měla dokumentace bývalého domu č. 6, který byl na staveništi odkryt takřka v celém půdorysu. Tento objekt se před zahájením stavebních prací nacházel pod mohutnou vrstvou stavební suti. V prostoru bývalé zahrady byla pozornost věnována pohřbenému půdnímu horizontu se sporadickými nálezy z období středověku a dále bahenním sedimentům, které vyplňovaly původní vodoteče funkční ještě v průběhu 14. století.


  nálezová zpráva

  306/00, 2000, Brno 2000. Víceúčelový dům, nároží ulic Milady Horákové - Koliště, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Prozkoumaná plocha přinesla celou řadu nových poznatků o podobě předměstské architektury na SV obvodu historického jádra, která zde existovala ještě v 1. pol. 19. století. Výkopy pro stavbu nové budovy zasáhly prostor předhradebního vnějšího pásma.
  Postupně byly prozkoumány zbytky zaniklé vodoteče (ramene Ponávky) s nálezy ze 14. století, relikt původního orničního horizontu s atypickou středověkou keramikou, vápenná jáma, hnojník a dvě raně novověké jámy. Významné informace a doklady o plánovitém vývoji zdejší zástavby byly získány při dokumentaci základového zdiva zaniklého domu č. 6. Původní bažinatý terén nevyhovoval podmínkám pro plánovanou výstavbu čtvrtě. Proto zde byl kolem poloviny 19. století navýšen terén navážkami z prostoru blízké centrální města.
  V průběhu statického zabezpečování parcel byla do celého stavebního komplexu zakomponována soustava zděných odpadních kanálů. Kromě dokladů staré kanalizace a hospodářských objektů byla na ploše dokumentována v půdorysech jednotlivá obytná křídla budovy. Ta měla kvadratický půdorys, obytná křídla uzavírala čtvercové nádvoří s kamennou studnou uprostřed. Tento dům č. 6 byl od roku 1854 majetkem továrnické rodiny Kleinů;. za 2. světové války byl zasažen při náletu a posléze srovnán se zemí.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv.č.: 51/00-105 až 51/00-180
  městská část  Gei


Aktualizováno: 17. 10. 2013