Dominikánské nám. 1 - Nová radnice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1997


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  2/97, Záchranný archeologický výzkum, Nová radnice-nádvoří, Muzeum města Brna


  popis

  Archeologický výzkum byl vyvolán prováděním nutných udržovacích prací na inženýrských sítích v nádvoří Nové radnice.
  V linii výkopu byl sledován severní a jižní profil. Nálezová situace byla dokumentována v severním profilu. Průběh výkopu byl plošně zaměřen na zdi stávajících staveb nádvoří.
  Výkop vznikl rozšířením starší rýhy, přičemž v obou profilech byla zachycena shodná situace, kdy pod stávající dlažbou, uloženou v podkladním betonu, byl patrný pouze jeden horizont. Jedná se o recentní navážkovou vrstvu, vzniklou zvyšováním a zarovnáváním úrovně nádvoří. Její složení vykazuje souvislost se stavební činností. Tato vrstva byla v severním profilu porušena recentním kanalizačním výkopem a pozůstatky staršího cihlového klenutého kanálu.
  Historie naleziště:
  Původně dominikánský klášter, dnešní Nová radnice, byl založen mezi lety 1228 - 1238 markrabětem Přemyslem při starším kostele sv. Michala. Od roku 1348 v klášteře pravidelně zasedal zemský soud a sněm. Obytné i hospodářské budovy kláštera byly situovány do Dominikánské ulice, přičemž v místě dnešního nádvoří byla až do 17. století klášterní zahrada, ohraničená směrem do náměstí zídkou. Teprve s výstavbou Zemského domu v severním sousedství kláštera byla zahrada postupně přeměněna na nádvoří. Klášter byl zrušen v roce 1748, Zemský dům koupilo roku 1874 město Brno a ve 30. letech 20. století jej přestavělo na Novou radnici.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 02. 08. 2012