Dominikánská ulice - Nová radnice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1991


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  1/91, Nová radnice, Muzeum města Brna


  popis

  Ve dnech 18. - 22. března 1991 byl pracovníky Muzea města Brna proveden záchranný archeologický výzkum na lokalitě Nová radnice, konkrétně v JZ rohu místnosti, bezprostředně sousedící s jižním křídlem klášterního ambitu (uliční čára Dominikánské ulice).
  Předběžnou sondáží zde byla narušena a částečně též odtěžena kulturní vrstva s keramikou 1. poloviny 13. století. Tato kulturní vrstva byla rovněž porušena základovým zdivem dominkánského kláštera, založeného markrabětem Přemyslem v letech 1228 - 1239.
  Samotný tvar objektu, ohraničený třemi nepravidelně rozmístěnými kůlovými jamkami, se díky jeho poloze nepodařilo zachytit. Byl totiž situován v přirozené terénní vlně, vyplněné masou černozemě. Navíc se jednalo o objekt nadzemní, nikoliv zahloubený, takže se mocnost zachované kulturní vrstvy pohybovala mezi 6-10 cm. Přímo na její povrch byl pak položen 6-8 cm mocný maltový podklad pro dlažbu místnosti.


  kultury

  středověk (550 – 1500): 1. polovina 13. století


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 328709 - 328834  městská část

  prameny, literatura


  Hromádková


Aktualizováno: 02. 08. 2012