Ulice Čeňka Růžičky - obytný soubor Terasy Bohunice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  2007


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Půdní pokryv o mocnosti 20-40 cm tvořila degradovaná černozem promísená se stavebním odpadem, podloží bylo sprašové. Část zkoumané plochy byla narušena stavebním dvorem v souvislosti se stavbou sídliště v 70. letech 20. století.


  nálezová zpráva

  81/07, 2007, TERASY BOHUNICE 2007, ulice Čeňka Růžičky. Obytný soubor., archiv ÚAPP Brno


  popis

  ZAV byl vyvolán výstavbou nového obytného souboru Terasy Bohunice. Pět prozkoumaných archeologických objektů lze interpretovat jako sídlištní jámy. Dva jsou datovány do mladšího eneolitu, další dva rámcově do pravěkého období. Poslední objekt obsahoval pouze kostru psa a podle zásypu a zachovalosti kostí lze uvažovat o jeho středověkém stáří.


  kultury

  eneolit mladší (2 900/2 800 - 2 220/2 000 př. Kr.)
  pravěk


  materiál / uložení

  ÚAPP Brno Inv. č.: 62/07-104/1, 106/1-4, 111/1-2, 112/1  městská část


  Gei


Aktualizováno: 08. 06. 2012