Kopce - pískovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice  nálezová zpráva

  753/58, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/85, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv Muzea města Brna


  popis

  V pískovně jsou evidovány stopy římského sídliště se střepy.


  kultury

  doba římská (0 - 400 po Kr.)


  materiál / uložení

  MZM i.č. 70.444-448


  městská část

  prameny, literatura

  Vachůt


Aktualizováno: 05. 09. 2012